Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Chef de service
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Toelating tot het bekwaamheidsexamen

De Stagecommissie laat de stagiairs toe tot het bekwaamheidsexamen wanneer zij:

 1. Geslaagd zijn (of de vrijstelling hebben behaald) voor alle theoretische en praktische stage-examens ;
 2. Minstens drie jaar stage hebben doorlopen (behoudens in geval van verkorting van de stageduur).

De Stagecommissie delibereert twee keer per jaar over de toelating tot het bekwaamheidsexamen (tijdens haar vergaderingen van januari en september). De stagiairs die worden toegelaten tot het bekwaamheidsexamen worden hierover via e-mail geïnformeerd.

De stagiair beschikt over vijf mogelijkheden om te slagen in het bekwaamheidsexamen en dit binnen een termijn van maximaal vijf jaar (te rekenen vanaf de datum van toelating tot het bekwaamheidsexamen). De termijn van vijf jaar loopt niet verder tijdens een periode van opschorting van de stage. Na vijf mislukte deelnames aan het bekwaamheidsexamen of bij het bereiken van de maximale termijn van vijf jaar, wordt de stagiair ambtshalve doorgehaald van de lijst van stagiairs.

 

Schriftelijk en mondeling gedeelte

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (op PC) en een mondeling gedeelte voor een jury van vijf personen.

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit twee delen.

Deel 1 :

De stagiair ontvangt in deel 1 de basisinformatie over de gecontroleerde entiteit en alle nuttige informatie opdat hij de controleomgeving zou kunnen identificeren. In de mate dat de op te lossen vragen handelen over de vaststellingen van het audit-team, bevat de opgave eveneens een samenvattende nota met daarin een opsomming van de vaststellingen van het audit-team. De stagiair moet ook een voorstel formuleren betreffende de materialiteitsdrempel die gehanteerd moet worden.

De bijlagen bij deel 1 bestaan uit de jaarrekeningen van de gecontroleerde entiteit en het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Deel 2 :

Aan de stagiair wordt gevraagd om het commissarisverslag voor te bereiden.

Deel 2 bevat voor elk van de elementen vermeld in de samenvattende nota van deel 1, een modelantwoord evenals de te hanteren materialiteitsdrempel. De stagiair heeft eveneens een model van commissarisverslag (zonder voorbehoud) ter beschikking.

Enkele dagen na het schriftelijk examen ontvangt de stagiair via e-mail een kopie van zijn schriftelijk examen en het uurrooster voor het mondeling examen.

Het mondeling gedeelte wordt afgenomen door een jury van vijf personen (één voorzitter, professor uit het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van universitair niveau, drie bedrijfsrevisoren en één vertegenwoordiger van de economische en sociale wereld).

De jury overloopt eerst kort de antwoorden op het schriftelijk gedeelte en gaat vervolgens over tot een ondervraging over de beroepspraktijk, de opdrachten, de verantwoordelijkheden en de plichtenleer van de bedrijfsrevisor. De jury beoordeelt niet alleen de vakkennis maar ook de maturiteit, het inzicht in de behoeften van de gebruikers van revisorale verslagen en de geschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden van een bedrijfsrevisor in het maatschappelijk verkeer.

Na afloop van het mondeling examen delibereert de jury en het resultaat wordt onmiddellijk meegedeeld aan de stagiair.

 

Voorbereiding

De examenvragen en de modeloplossingen van het schriftelijk gedeelte van de voorbije drie jaar zijn beschikbaar via de onderstaande link (enkel toegankelijk voor stagiairs via hun login):

Examenvragen 2016 | 2017 | 2018  | mei-juni 2019 | november-december 2019

De Stagecommissie organiseert één keer per jaar (in de maand september) een informatiesessie over het bekwaamheidsexamen. Deze informatiesessie wordt gegeven door twee jonge bedrijfsrevisoren die recentelijk zijn geslaagd voor het bekwaamheidsexamen.

 

Praktische modaliteiten

Wie?

Enkel de stagiairs die door de Stagecommissie zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen kunnen deelnemen aan het bekwaamheidsexamen. Stagiairs van wie de stage is opgeschort kunnen niet deelnemen aan het bekwaamheidsexamen.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor het bekwaamheidsexamen is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste (1) op 30 juni 2020 voor de sessie van 5 september 2020 en (2) tien kalenderdagen voor de datum van het schriftelijk examen van 7 november 2020. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadlines!

De eerste deelname is gratis. Vanaf een tweede deelname bedraagt de inschrijvingsbijdrage 213 EUR, te storten op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “bekwaamheidsexamen”.

In geval van afwezigheid zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort en verliest de stagiair één deelname aan het bekwaamheidsexamen (behoudens in geval van overmacht gestaafd door een attest).

 

Waar?

Zowel het schriftelijk als het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen gaat door in de lokalen van het Instituut, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

 

Wanneer?

 • Zaterdag 5 september 2020 (9u-16u30):
  schriftelijk deel
 • Week van 28 september 2020:
  mondeling deel (de precieze datum en uur zal aan elke deelnemer meegedeeld worden de dag van het schriftelijk examen)
 • Zaterdag 7 november 2020 (9u-16u30):
  schriftelijk deel
 • Week van 30 november tot 4 december 2020:
  Mondeling deel (de precieze datum en uur zal aan elke deelnemer meegedeeld worden de dag van het schriftelijk examen)

Toegestane documenten?

Tijdens het afleggen van het bekwaamheidsexamen mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar het examen.

Het gebruik van een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het gebruik van een grafisch rekenmachine, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat is verboden.