Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Chef de service
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Toelating tot het bekwaamheidsexamen

De Stagecommissie laat de stagiairs toe tot het bekwaamheidsexamen wanneer zij:

  1. Geslaagd zijn (of de vrijstelling hebben behaald) voor alle theoretische en praktische stage-examens ;
  2. Minstens drie jaar stage hebben doorlopen (behoudens in geval van verkorting van de stageduur).

De Stagecommissie delibereert twee keer per jaar over de toelating tot het bekwaamheidsexamen (tijdens haar vergaderingen van januari en september). De stagiairs die worden toegelaten tot het bekwaamheidsexamen worden hierover via e-mail geïnformeerd.

De stagiair beschikt over vijf mogelijkheden om te slagen in het bekwaamheidsexamen en dit binnen een termijn van maximaal vijf jaar (te rekenen vanaf de datum van toelating tot het bekwaamheidsexamen). De termijn van vijf jaar loopt niet verder tijdens een periode van opschorting van de stage. Na vijf mislukte deelnames aan het bekwaamheidsexamen of bij het bereiken van de maximale termijn van vijf jaar, wordt de stagiair ambtshalve doorgehaald van de lijst van stagiairs.

 

Schriftelijk en mondeling gedeelte

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (op PC) en een mondeling gedeelte voor een jury van vijf personen.

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit twee delen en zal momenteel omwille van de Corona-crisis digitaal van thuis worden afgelegd. De ingeschreven stagiairs ontvangen hierover de nodige communicatie.

Deel 1 :

De stagiair ontvangt in deel 1 de basisinformatie over de gecontroleerde entiteit en alle nuttige informatie opdat hij de controleomgeving zou kunnen identificeren. De kandidaat dient de verschillende thema's te identificeren en bondig uit te werken.

De stagiair moet ook een voorstel formuleren betreffende de materialiteitsdrempel die gehanteerd moet worden.

De bijlagen bij deel 1 bestaan uit de jaarrekeningen van de gecontroleerde entiteit en het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Deel 2 :

Aan de stagiair wordt gevraagd om het commissarisverslag voor te bereiden.

Deel 2 bevat een modelantwoord van deel 1 (omvattende een korte toelichting voor elk thema, bijkomende feedback vanwege het management alsook de wijze waarop de onderneming de jaarrekening al dan niet zal aanpassen), evenals de te hanteren materialiteitsdrempel.

De verschillende modellen van commissarisverslag worden ter beschikking gesteld van de stagiair.

Enkele dagen na het schriftelijk examen ontvangt de stagiair via e-mail een kopie van zijn schriftelijk examen en het uurrooster voor het mondeling examen.

Het mondeling gedeelte wordt afgenomen door een jury van vijf personen (één voorzitter, professor uit het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van universitair niveau, drie bedrijfsrevisoren en één vertegenwoordiger van de economische en sociale wereld).

De jury overloopt eerst kort de antwoorden op het schriftelijk gedeelte en gaat vervolgens over tot een ondervraging over de beroepspraktijk, de opdrachten, de verantwoordelijkheden en de plichtenleer van de bedrijfsrevisor. De jury beoordeelt niet alleen de vakkennis maar ook de maturiteit, het inzicht in de behoeften van de gebruikers van revisorale verslagen en de geschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden van een bedrijfsrevisor in het maatschappelijk verkeer.

Na afloop van het mondeling examen delibereert de jury en het resultaat wordt onmiddellijk meegedeeld aan de stagiair.

!! Opgelet, gelet op de huidige maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus, zal de stagiair zijn mondeling bekwaamheidsexamen via videocall (Teams) afleggen.

 

Voorbereiding

De examenvragen en de modeloplossingen van het schriftelijk gedeelte van de voorbije vijf jaar zijn beschikbaar via de onderstaande link (enkel toegankelijk voor stagiairs via hun login):

Examenvragen 2016 | 2017 | 2018  | mei 2019 | november 2019 | september 2020 | november 2020 | mei 2021

Opgelet! Om deze documenten te downloaden, bevelen we Microsoft Edge of Mozilla Firefox aan.

De Stagecommissie organiseert één keer per jaar (in de maand september) een informatiesessie over het bekwaamheidsexamen. Deze informatiesessie wordt gegeven door twee jonge bedrijfsrevisoren die recentelijk zijn geslaagd voor het bekwaamheidsexamen.

 

Praktische modaliteiten

Wie?

Enkel de stagiairs die door de Stagecommissie zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen kunnen deelnemen aan het bekwaamheidsexamen. Stagiairs van wie de stage is opgeschort kunnen niet deelnemen aan het bekwaamheidsexamen.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor het bekwaamheidsexamen is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het schriftelijk examen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadlines!

De eerste deelname is gratis. Vanaf een tweede deelname bedraagt de inschrijvingsbijdrage 215 EUR, te storten op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “bekwaamheidsexamen”.

In geval van afwezigheid zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort en verliest de stagiair één deelname aan het bekwaamheidsexamen (behoudens in geval van overmacht gestaafd door een attest).

 

Waar?

Het schriftelijk bekwaamheidsexamen van 8 mei 2021 zal digitaal (van thuis / kantoor uit) worden afgelegd.

De mondelinge examens tijdens de week van 1 juni worden eveneens digitaal afgenomen (via Teams).

De praktische modaliteiten m.b.t. het schriftelijk bekwaamheidsexamen van 6 november 2021 en de mondelinge examens in de week van 1 december 2021 zullen in een later stadium worden gecommuniceerd en zullen afhangen van de evolutie van de gezondheidscrisis.

 

Wanneer?

Bekijk hier de agenda 2021 van de bekwaamheidsexamens.

8 mei 2021 voor het schriftelijk gedeelte en de week van 1 juni 2021 voor het mondeling examen

6 november 2021 voor het schriftelijk gedeelte en de week van 29 november 2021 voor het mondeling examen

 

Toegestane documenten?

Tijdens het afleggen van het bekwaamheidsexamen mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar het examen.

Het gebruik van een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het gebruik van een grafisch rekenmachine, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat is verboden.