Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

 

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 

De stagecommissie is bevoegd voor het goedkeuren van de stageovereenkomsten en de toelating tot de stage van kandidaat-stagiairs bedrijfsrevisoren.

 

Aan de toegang tot de stage van bedrijfsrevisor zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, die worden opgesomd in artikel 75, § 1 van de wet van 7 december 2016.

De voornaamste voorwaarden waaraan een kandidaat-stagiair moet beantwoorden zijn:
  • onderdaan zijn van een lidstaat en beschikken over een vestiging in een lidstaat, of over een vestiging in België beschikken;
  • geen specifieke (strafrechtelijke) veroordelingen hebben opgelopen (in de zin van artikel 5, § 1, 2° van de wet);
  • in het bezit zijn van een masterdiploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een Belgische hogeschool van het lange type en van universitair niveau of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

    De houders van een buitenlands masterdiploma moeten een gelijkwaardigheidserkenning kunnen voorleggen (met uitzondering van masterdiploma’s behaald binnen de Benelux, die automatisch erkend worden). Deze gelijkwaardigheidserkenning kan worden bekomen bij de bevoegde instanties (voor de Vlaamse gemeenschap is dit Naric Vlaanderen, voor de Franse gemeenschap is dit le Service de la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement supérieur) ;
  • ten hoogste zestig jaar oud zijn;
  • een stageovereenkomst voor de totale duur van de stage te hebben gesloten met een bedrijfsrevisor die ten minste vijf jaar in het openbaar register is ingeschreven en die zal optreden als stagemeester