De modaliteiten voor de registratie van auditors en auditorganisaties uit derde landen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registratie als auditors of auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen.

Het register van auditors en auditorganisaties uit derde landen bevat de auditors en de auditorganisaties van een derde land, die een controleverklaring afleveren betreffende de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een vennootschap die haar statutaire zetel buiten de Europese Unie heeft en waarvan de effecten in België zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (Euronext Brussels) in de zin van artikel 4, eerste lid, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG, behalve indien de vennootschap alleen een emittent is van uitstaande schuldbewijzen waarvoor het volgende geldt:

a) zij zijn vóór 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, lid 1, punt c), van richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad en hun nominale waarde per eenheid bedraagt op de datum van uitgifte ten minste 50.000 euro of is, in het geval van schuldbewijzen in een andere valuta dan de euro, op die datum ten minste gelijkwaardig aan 50.000 euro;

b) zij zijn sinds 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, lid 1, punt c), van richtlijn 2004/109/EG en hun nominale waarde per eenheid bedraagt op de datum van uitgifte ten minste 100.000 euro of is, in het geval van schuldbewijzen in een andere valuta dan de euro, op die datum ten minste gelijkwaardig aan 100.000 euro.

Controleverklaringen die zijn afgeleverd door auditors of auditorganisaties van een derde land die niet in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn geregistreerd, hebben in België geen rechtsgevolgen.

Een aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk in één van de landstalen van België worden ingediend gebruikmakend van het volgende inschrijvingsformulier met bijlage:

-         inschrijvingsformulier

-         bijlage

Vul het formulier in samen met de bijlage en verstuur deze documenten naar het e mailadres reg@ibr-ire.be van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.

De aanvraag zal geanalyseerd worden door het Uitvoerend Comité en vervolgens door de Raad van het Instituut. De beslissing van de Raad zal worden meegedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) die de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle aanvragen tot inschrijving of registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren.