Op deze pagina bundelen we voor u onze meest recente informatie over ISQM, de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement in de kantoren.

De modellen en checklists zijn terug te vinden op de website van het ICCI.

Video-opnames

De Werkgroep ISQM heeft video's voorbereid om een overzicht te geven van de belangrijkste onderdelen van ISQM1 en van ISQM2, om bedrijfsrevisoren te helpen bij de toepassing van deze normen. Voor ISA 220 wordt verwezen naar de gebruikelijke ISA-opleidingen van het ICCI. De video’s behandelen volgende onderwerpen:

  • ISQM1 Enkele inleidende begrippen
  • ISQM 1 De 8 componenten (per component een video)
  • ISQM 2

Bij de toepassing van een op risico gebaseerde aanpak dient de bedrijfsrevisorenkantoor rekening te houden met de vereisten van de norm door deze af te stemmen op i) de organisatie van het kantoor en ii) de aard en omstandigheden van de door het kantoor uitgevoerde opdrachten.

Overeenkomstig het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien), moet het kwaliteitsmanagementsysteem voor revisorale opdrachten uiterlijk op 15 december 2023 opgezet en geïmplementeerd zijn.

0. Introduction
vidéo | présentation
0. Inleiding
video | powerpoint
C0. Processus d’évaluation des risques
vidéoprésentation
C0. Risico-inschattingsproces
videopowerpoint
C1. Gouvernance et équipe dirigeante
vidéo | présentation
C1. Governance & leiderschap
video | powerpoint
C2. Règles d’éthique pertinentes
vidéo | présentation
C2. Relevante ethische voorschriften
video | powerpoint
C3. Acceptation et maintien des relations clients et des missions spécifiques
vidéo | présentation
C3. Aanvaarding en continuering van cliënt-relaties en specifieke opdrachten
video | powerpoint
C4. Réalisation de la mission
vidéo | présentation
C4. Opdrachtuitvoering
video | powerpoint
C5. Ressources
vidéo | présentation
C5. Middelen
video | powerpoint
C6. Informations et communications
vidéo |présentation
C6. Informatie en communicatie
video | powerpoint
C7. Processus de suivi et mesures correctives
vidéo | présentation
C7. Het proces van monitoren en remediëren
video | powerpoint

De werkgroep ISQM, onder het voorzitterschap van Noëlle Lucas, is samengesteld uit volgende leden: Lieven Acke, Olivier de Bonhome, Delphine Delahaut, Stéphane Delaunay, Ken Snoeks, Bernard Vandenborre, Kurt Vermeire  en bijgestaan door Stéphanie Quintart, personeelslid van het IBR. 


Recente artikels

Doctrine

Nutige bronnen