Definitie

Aanbevelingen moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaande openbare raadpleging
De aanbevelingen zijn bindend, tenzij de bedrijfsrevisor in bijzondere omstandigheden kan motiveren dat de afwijking ten aanzien van de aanbeveling geen afbreuk kan doen aan de criteria vastgesteld in artikelen 12 en 13 van de wet van 7 december 2016 (art. 31, § 4, tweede lid van de wet van 7 december 2016).
Van aanbevelingen kan derhalve door de bedrijfsrevisor slechts mits verantwoording en motivering worden afgeweken.

Interinstitutenaanbeveling WCO

Interinstitutenaanbeveling in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO)

Controle-aanbevelingen van het IBR (opgeheven)

De onderstaande controle-aanbevelingen werden opgeheven en vervangen door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België en door de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris, met ingang van:
  1. met betrekking tot de organisaties van openbaar belang, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012 ;
  2. met betrekking tot de andere entiteiten, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.