Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 


Overeenkomstig artikel 7, 6° van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor beslist de Stagecommissie over ‘de verlenging of de verkorting van de stageduur, de opschorting van de stage, de herneming van de stage, de verandering van stagemeester en de stage in het buitenland’.

De stagiair dient elke wijziging met betrekking tot het verloop van zijn stage bijgevolg voorafgaandelijk te laten goedkeuren door de Stagecommissie. Deze administratieve aanvragen moeten steeds worden ingediend door via het IBR portaal het gepaste elektronisch formulier in te vullen.

De voornaamste administratieve procedures worden hieronder kort toegelicht :

 

Wijziging van de persoonlijke gegevens

De stagiair dient elke wijziging m.b.t. zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk mee te delen aan het Instituut. De persoonlijke gegevens kunnen rechtstreeks worden aangepast via het IBR portaal (tabblad 'basisgegevens’). De stageplaats en de naam van de stagemeester kunnen niet door de stagiair worden aangepast aangezien deze wijzigingen gepaard gaan met een aanvraag tot verandering van stagemeester (zie hieronder voor verdere details).

 

Opschorting van de stage

De stage kan voor onbepaalde duur en maximaal voor 5 jaar worden opgeschort (via één ononderbroken periode of verschillende kortere periodes van opschorting). De aanvraag tot opschorting van de stage wordt ingediend via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ – formulier ‘Aanvraag tot opschorting van de stage voor onbepaalde duur (max. 5 jaar)’. Bij het formulier moet een brief worden gevoegd, ondertekend door de stagiair en/of de stagemeester, waarin de begindatum en de reden van de opschorting worden vermeld.

Deze modelbrief kan hiervoor worden gebruikt.

De stagiair die zijn stage opschort, moet nog een stagedagboek indienen (ingevuld tot op de datum van opschorting) indien hij de revisorale opdrachten die werden uitgevoerd vóór de stageopschorting wil laten valideren in het kader van de stage.

Binnen de termijn van 5 jaar opschorting kan de stagiair de stage op elk ogenblik hernemen, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de Stagecommissie. De aanvraag tot herneming van de stage moet worden aangevraagd via het hiertoe bestemde elektronisch formulier (zie hieronder voor verdere details). De stagiair die de stage niet herneemt binnen de periode van vijf jaar, zal bij het verstrijken van deze termijn administratief worden doorgehaald van de lijst van stagiairs. Drie maanden vóór de datum van deze administratieve doorhaling wordt hierover een brief verstuurd naar de stagiair naar het adres dat is opgenomen in zijn elektronisch dossier. Het is dus van belang om de contactgegevens in het elektronisch dossier ook tijdens een periode van opschorting up to date te houden.

 

Verandering van stagemeester

1. Binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor

De stagiair die binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor zijn stage zal verderzetten onder de begeleiding van een andere stagemeester (bedrijfsrevisor natuurlijke persoon) moet via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ - het formulier ‘Aanvraag tot wijziging van stagemeester binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor’ invullen.

De voorwaarden waaraan de kandidaat-stagemeester moet beantwoorden zijn terug te vinden op de deze pagina.

De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

 • Nieuwe stageovereenkomst of addendum bij de oude stageovereenkomst waaruit blijkt dat de verplichtingen uit de initiële stageovereenkomst worden overgenomen door de nieuwe stagemeester
 • Nieuwe comfort letter.

De modeldocumenten (stageovereenkomst en comfort letter) zijn beschikbaar op deze pagina.

 

2. In een ander bedrijfsrevisorenkantoor

De stagiair die in een ander bedrijfsrevisorenkantoor zijn stage zal verderzetten onder de begeleiding van een andere stagemeester (bedrijfsrevisor natuurlijke persoon) moet via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ - het formulier ‘Aanvraag tot wijziging van stagemeester naar een ander bedrijfsrevisorenkantoor’ invullen.

De voorwaarden waaraan de kandidaat-stagemeester moet beantwoorden zijn terug te vinden op deze pagina.

De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

 • Kopie van de nieuwe arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening;
 • Attest waaruit de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met de voormalige werkgever blijkt;
 • Nieuwe stageovereenkomst;
 • Nieuwe comfort letter.

De modeldocumenten (stageovereenkomst en comfort letter) zijn beschikbaar op deze pagina.

 

Herneming van de stage

1. Binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor met dezelfde stagemeester

De stagiair van wie de stage momenteel is opgeschort en die zijn stage wenst te hernemen in hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor dan datgene waar hij stage liep vóór de opschorting, onder de begeleiding van dezelfde stagemeester (bedrijfsrevisor natuurlijke persoon), dient via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ – het formulier ‘Aanvraag tot herneming van de stage binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor met dezelfde stagemeester’ in te vullen.

De voorwaarden waaraan de voormalige stagemeester moet beantwoorden zijn terug te vinden op deze pagina.

Bij deze aanvraag tot herneming van de stage wordt een brief gevoegd met daarin:

 • De bevestiging dat de stage zal worden uitgevoerd in het kader van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige dienstverlening;
 • De bevestiging dat de bepalingen uit de eerder afgesloten stageovereenkomst nog steeds geldig zijn;
 • De verklaring van de kandidaat-stagemeester dat hij de engagementen opgenomen in de oorspronkelijk ondertekende comfort letter zal naleven;
 • De begindatum van de herneming van de stage.

Download hier de modelbrief die hiervoor kan worden gebruikt.

 

2. Binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor met een andere stagemeester

De stagiair van wie de stage momenteel is opgeschort en die zijn stage wenst te hernemen in hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor dan datgene waar hij stage liep vóór de opschorting, onder de begeleiding van een andere stagemeester (bedrijfsrevisor natuurlijke persoon), dient via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ – het formulier ‘Aanvraag tot herneming van de stage binnen hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor met een andere stagemeester’ in te vullen.

De voorwaarden waaraan de kandidaat-stagemeester moet beantwoorden zijn terug te vinden op deze pagina.

Bij deze aanvraag tot herneming van de stage moeten de volgende documenten worden gevoegd:

 • Nieuwe stageovereenkomst of een addendum bij de oorspronkelijke stageovereenkomst waarin wordt bevestigd dat de stage vanaf een bepaalde datum zal verlopen onder de begeleiding van de nieuwe stagemeester natuurlijke persoon;
 • Nieuwe comfort letter.

De modeldocumenten (stageovereenkomst en comfort letter) zijn beschikbaar op deze pagina.

 

3. In een ander bedrijfsrevisorenkantoor

De stagiair van wie de stage momenteel is opgeschort en die zijn stage wenst te hernemen in een ander bedrijfsrevisorenkantoor dan datgene waar hij stage liep vóór de opschorting, onder de begeleiding van een andere stagemeester (bedrijfsrevisor natuurlijke persoon), dient via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ – het formulier ‘Aanvraag tot herneming van de stage in een ander bedrijfsrevisorenkantoor’ in te vullen.

De voorwaarden waaraan de kandidaat-stagemeester moet beantwoorden zijn terug te vinden op deze pagina.

Bij deze aanvraag tot herneming van de stage moeten de volgende documenten worden gevoegd:

 • Kopie van de nieuwe arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening;
 • Nieuwe stageovereenkomst;
 • Nieuwe comfort letter.

De modeldocumenten (stageovereenkomst en comfort letter) zijn beschikbaar op deze pagina.

 

Stage in het buitenland

De stagiair die een deel van zijn stage in het buitenland wil uitvoeren, moet via het IBR portaal – rubriek ‘Aanvragen’ – het formulier ‘Aanvraag voor stage in het buitenland’ invullen.

Maximaal één derde van de stage kan in het buitenland worden uitgevoerd en dit in overeenstemming met artikel 74 van de wet van 7 december 2016 waarin wordt bepaald dat ten minste twee derde van de stage bij een bedrijfsrevisor (en bijgevolg in België) verloopt. Indien de stagiair langer in het buitenland zou verblijven, moet hij voor de verdere duur van zijn verblijf in het buitenland een opschorting van de stage aanvragen.

De volgende documenten moeten bij de aanvraag voor een stage in het buitenland worden gevoegd:

 • Een brief ondertekend door de stagemeester in België; de stagemeester in het buitenland en de stagiair met vermelding van de aanvangsdatum en de duur van de stage in het buitenland (= maximaal één derde van de stage);
 • Een attest waaruit blijkt dat de buitenlandse stagemeester over een hoedanigheid beschikt die gelijkwaardig is aan die van bedrijfsrevisor in België (wettelijke auditor of auditor van een derde land), uitgereikt door het bevoegde beroepsorgaan;
 • Een comfort letter ondertekend door de buitenlandse stagemeester (Engelse versie van de comfort letter).

Verkorting van de stageduur

De stagiair die op basis van voldoende relevante professionele ervaring een verkorting van zijn stageduur wil bekomen, dient via het IBR portaal, rubriek ‘Aanvragen’, het formulier ‘Aanvraag stageverkorting’ in te vullen.

Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 7 december 2016 moet de stagiair reeds over een ervaring beschikken van minstens vijftien jaar met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor.

Bij deze aanvraag tot verkorting van de stageduur moeten de volgende documenten worden gevoegd:

 • Een motivatiebrief;
 • Een gedetailleerd CV;
 • Eventuele nuttige bewijsstukken die de vijftien jaar ervaring kunnen staven (bijvoorbeeld timesheets met een overzicht van de revisorale opdrachten die tijdens deze periode werden uitgevoerd).

Indien de Stagecommissie op basis van het dossier vaststelt dat de voorwaarden voor het bekomen van een verkorting van de stageduur voldaan zijn, zal de stagiair worden uitgenodigd voor een onderhoud met twee leden van de Stagecommissie.