De bedrijfsrevisoren: vertrouwenspartners

De bedrijfsrevisor stelt zijn deskundigheid, zijn professionalisme en zijn waarden ten dienste van de vennootschappen en vele andere belanghebbenden zoals investeerders, leveranciers, werknemers, bankiers en publieke overheden. Hij creëert, door in het algemeen belang en in alle onafhankelijkheid te werken, het voor een goed functionerende economie noodzakelijke vertrouwen. Betrouwbare informatie en vertrouwen bij alle partijen is een eerste en noodzakelijke voorwaarde voor welvaart en groei.

 

Vrij beroep

Dit heeft tot gevolg dat de bedrijfsrevisor geen handelsactiviteit mag uitoefenen en in principe geen bestuurder van een handelsvennootschap kan zijn.

 

Kwaliteit en vereisten van de werkzaamheden van bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is onderworpen aan strenge  wetten en gedragsnormen en internationale controlestandaarden, alsook aan een regelmatige kwaliteitscontrole en verplichte permanente vorming, die de kwaliteit van zijn werkzaamheden waarborgen en de voorwaarden voor de  uitoefening ervan vormen.

Hij legt de eed af voor het hof van beroep en is gehouden tot het beroepsgeheim. Hij kan burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Onafhankelijk deskundige

De bedrijfsrevisor maakt geen deel uit van de onderneming. Bij het nemen van zijn beslissingen houdt hij alleen rekening met de overwegingen die voor de hem toevertrouwde taak van belang zijn. Ten overstaan van situaties die zijn objectiviteit in twijfel zouden kunnen trekken, treft hij daarenboven de nodige veiligheidsmaatregelen die  hem worden opgelegd door de bepalingen waaraan hij onderworpen is.