Krachtens het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is de Raad gemachtigd om in zijn midden comités op te richten, die hij nuttig acht, en commissies en werkgroepen in te stellen, waarvan hij van mening is dat ze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Instituut. Naast de in de wet van 7 december 2016 voorziene Stagecommissie heeft de Raad een aantal commissies ingesteld waarvan in voorkomend geval ook werkgroepen, subcommissies en/of coördinatiecellen afhangen. Deze worden geregeld door het huishoudelijk reglement, aangenomen door de Raad en sinds 3 september 2010 van kracht.