Update 1 juli 2023

Krachtens het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is de Raad gemachtigd om in zijn midden comités op te richten, die hij nuttig acht, en commissies en werkgroepen in te stellen, waarvan hij van mening is dat ze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Instituut. Naast de in de wet van 7 december 2016 voorziene Stagecommissie heeft de Raad een aantal commissies ingesteld waarvan in voorkomend geval ook werkgroepen, subcommissies en/of coördinatiecellen afhangen. Deze worden geregeld door het huishoudelijk reglement, aangenomen door de Raad en aangepast op 29 januari 2021.

 

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies, technische cellen en coördinatiecellen van het IBR (versie 01 juli 2023)

Formulier 'gegevens voor het betalen van vacatiegelden