Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

24 maart 2020

1331 views

Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

23 december 2019

3769 views

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

18 december 2019

3641 views

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

16 december 2019

4484 views

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

5 september 2019

6894 views

Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

28 mei 2019

8159 views

Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

Update 27/05/2019: Engelse vertaling

9 april 2019

10675 views

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

30 april 2019

7089 views

Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

28 maart 2019

6239 views

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

27 maart 2019

7998 views

Advies 2019/07: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" in België

20 maart 2019

6864 views

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

15 maart 2019

6595 views

Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

14 maart 2019

6016 views

Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

15 februari 2019

5436 views

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

31 januari 2019

6428 views

Advies 2019/01: Beroepsgeheim

11 januari 2019

5693 views

Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

27 februari 2018

5078 views

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

9 februari 2018

4835 views

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

29 november 2017

5225 views

Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

28 november 2017

4930 views