Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

23 december 2019

1380 views

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

18 december 2019

1615 views

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

16 december 2019

2086 views

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

5 september 2019

4500 views

Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

28 mei 2019

6018 views

Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

Update 27/05/2019: Engelse vertaling

9 april 2019

7406 views

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

30 april 2019

4759 views

Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

28 maart 2019

4174 views

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

27 maart 2019

5201 views

Advies 2019/07: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" in België

20 maart 2019

4231 views

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

15 maart 2019

4326 views

Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

14 maart 2019

4060 views

Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

15 februari 2019

3648 views

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

31 januari 2019

4124 views

Advies 2019/01: Beroepsgeheim

11 januari 2019

3694 views

Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

27 februari 2018

3312 views

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

9 februari 2018

3101 views

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

29 november 2017

3321 views

Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

28 november 2017

3213 views

Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

6 oktober 2017

3493 views