Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

3 maart 2021

175 views

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

3 maart 2021

142 views

Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

3 maart 2021

128 views

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

3 maart 2021

138 views

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

3 maart 2021

132 views

Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

3 maart 2021

136 views

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

18 december 2020

2305 views

Advies 2020/04: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van rechtspersonen - aandachtspunten voor de commissaris

18 december 2020

1935 views

Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

8 december 2020

2660 views

Advies 2020/02: Analyse “financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV)

3 december 2020

2468 views

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

24 maart 2020

1611 views

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

18 december 2019

4018 views

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

16 december 2019

4832 views

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

5 september 2019

7356 views

Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

28 mei 2019

8523 views

Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

Update 27/05/2019: Engelse vertaling

9 april 2019

11360 views

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

30 april 2019

7438 views

Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

28 maart 2019

6623 views

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

15 maart 2019

6976 views

Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

15 februari 2019

5738 views