Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2021/12: Vraagstukken inzake de DAC6-wet voor de bedrijfsrevisor

28 juni 2021

1618 views

Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01

4 mei 2021

1019 views

Advies 2021/10: Notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis” – vervanging van advies 2012/02

3 mei 2021

721 views

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

3 mei 2021

629 views

Advies 2021/08: Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen – vervanging van advies 2013/01

2 mei 2021

1162 views

Advies 2021/07: Combinatie van uitgifte van nieuwe aandelen met een inbreng in natura in BV, CV en NV - Quid wanneer de BV geen commissaris geeft?

28 april 2021

894 views

Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

Update: Legal Opinion 'Limitation of civil liability of registered auditors'

17 maart 2021

1698 views

Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

2 maart 2021

1128 views

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

2 maart 2021

946 views

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

2 maart 2021

807 views

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

2 maart 2021

949 views

Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

2 maart 2021

826 views

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

17 december 2020

2937 views

Advies 2020/04: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van rechtspersonen - aandachtspunten voor de commissaris

17 december 2020

2467 views

Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

7 december 2020

3742 views

Advies 2020/02: Analyse “financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV)

2 december 2020

3374 views

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

23 maart 2020

1997 views

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

17 december 2019

4513 views

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

15 december 2019

5258 views

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

4 september 2019

7992 views