Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.07
E. h.meeussen@ibr-ire.be

 

 

Logo Common Content Project

The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications together.

Vakgebieden

Naast de theoretische stage-examens dient de stagiair tijdens de loop van de stage te slagen voor een aantal praktische stage-examens. De praktische stage-examens hebben betrekking op  de volgende 12 vakgebieden (zie artikel 28 § 2 van het K.B. Toegang tot het beroep van 17 augustus 2018):

 1. Vennootschapsrecht;
 2. Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen;
 3. Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening;
 4. Internationale standaarden voor jaarrekeningen;
 5. Financiële analyse;
 6. Interne beheersing en risicomanagement;
 7. Externe controle;
 8. Internationale controlestandaarden;
 9. Beroepsethiek en onafhankelijkheid (! nieuwe materie sinds de inwerkingtreding van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor !);
 10. Bijzondere opdrachten;
 11. Controleverslag;
 12. Ondernemingsraad

In totaal worden er 11 praktische stage-examens georganiseerd aangezien de materies “7. Externe controle” en “8. Internationale controlestandaarden” gegroepeerd worden in één enkel examen.

 

Prioritering

Voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB van 17 augustus 2018 (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019)  wordt er voor het slagen in de stage-examens een principe van prioritering ingevoegd.

Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (1° vennootschapsrecht, 2° algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen, 9° beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;

Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (6° interne beheersing en risicomanagement, 7°+ 8° externe controle en internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Deze principes gelden niet voor de stagiairs die vóór 1 juli 2019 gestart zijn met hun stage.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de praktische stage-examens organiseert de Stagecommissie stageseminaries over de verschillende vakgebieden die deel uitmaken van de examens. De sprekers van deze stageseminaries zijn tevens gelast met de redactie van het examen over dezelfde materie. De deelname aan deze stageseminaries is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Naast de organisatie van de stageseminaries stelt de Stagecommissie eveneens de examenvragen van de voorbije jaren ter beschikking. De examenvragen van de drie voorbije jaren kunnen hieronder geraadpleegd worden (enkel toegankelijk voor stagiairs met hun login):

Examenvragen 2017 | 2018 | 2019

 

Praktische modaliteiten

Wie?

De deelname aan de praktische stage-examens is uitsluitend voorbehouden aan stagiairs. Stagiairs die de stage hebben opgeschort kunnen tijdens de periode van opschorting niet deelnemen aan de praktische stage-examens.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de praktische stage-examens is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het (de) examen(s). Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadline!

De deelname aan de praktische stage-examens is gratis.

Waar?

De praktische stage-examens gaan door in Brussels Expo, paleis 11 (Wetenschapslaan 11, 1020 Brussel). U ontvangt enkele dagen voor het examen een e-mail met hierin de te volgen maatregelen in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus.

Wanneer?

De data voor 2020 worden hieronder weergegeven.

Alle examens starten om 9u stipt (ongeacht het aantal af te leggen examens). Om organisatorische redenen wordt gevraagd om ten laatste om 8u30 aanwezig te zijn. De stagiair beschikt over anderhalf uur per af te leggen praktisch stage-examen. Het einduur zal dus afhangen van het aantal af te leggen examens. Kandidaten die laattijdig aankomen (na 9u) krijgen GEEN toegang meer tot de examenzaal.

26 september 2020: Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen, Financiële analyse, Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IFRS) en Vennootschapsrecht

3 oktober 2020: Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening, externe controle en ISA's, interne controle, beroepsethiek en onafhankelijkheid

7 november 2020: Bijzondere opdrachten, controleverslag en ondernemingsraad​

 

Toegestane documenten

Tijdens het afleggen van de praktische stage-examens mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.

Het gebruik van een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het gebruik van een grafisch rekenmachine, laptop, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat is verboden.

 

Resultaten en deliberatie

De resultaten van de praktische stage-examens (sessie 2020) zullen tussen 15 en 31 december 2020 worden bekendgemaakt via het ledenportaal.

Om te slagen voor de praktische stage-examens moet de stagiair een globaal gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vak.

Voor de vakken die meermaals worden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.

De Stagecommissie beraadslaagt over de behaalde examenresultaten. De eerstvolgende deliberatie van de Stagecommissie zal doorgaan op 11 december 2020.