Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 

Vakgebieden

Naast de theoretische stage-examens dient de stagiair tijdens de loop van de stage te slagen voor een aantal praktische stage-examens. De praktische stage-examens hebben betrekking op  de volgende 12 vakgebieden (zie artikel 28 § 2 van het K.B. Toegang tot het beroep van 17 augustus 2018):

 1. Vennootschapsrecht;
 2. Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen;
 3. Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening;
 4. Internationale standaarden voor jaarrekeningen;
 5. Financiële analyse;
 6. Interne beheersing en risicomanagement;
 7. Externe controle;
 8. Internationale controlestandaarden;
 9. Beroepsethiek en onafhankelijkheid (! nieuwe materie sinds de inwerkingtreding van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor !);
 10. Bijzondere opdrachten;
 11. Controleverslag;
 12. Ondernemingsraad

In totaal worden er 11 praktische stage-examens georganiseerd aangezien de materies “7. Externe controle” en “8. Internationale controlestandaarden” gegroepeerd worden in één enkel examen.

 

Prioritering

Voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB van 17 augustus 2018 (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019)  wordt er voor het slagen in de stage-examens een principe van prioritering ingevoegd.

Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (1° vennootschapsrecht, 2° algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen, 9° beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;

Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (6° interne beheersing en risicomanagement, 7°+ 8° externe controle en internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Deze principes gelden niet voor de stagiairs die vóór 1 juli 2019 gestart zijn met hun stage.

Concreet voorbeeld :

Start stage : 1 juli 2021

Stagejaar 1 : 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022

 • Drie praktische stage-examens moeten verplicht worden afgelegd tijdens dit eerste stagejaar en dus tijdens de examensessie van september – oktober 2021, namelijk 1° vennootschapsrecht, 2° algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen en 9° beroepsethiek en onafhankelijkheid.
 • Indien de stagiair niet slaagt voor deze drie examens tijdens de examensessie van september – oktober 2021, kunnen deze vakken nog worden afgelegd tijdens de examensessie van september – oktober 2022. Na een tweede keer niet slagen na de sessie van september – oktober 2022 wordt de stage verlengd met één jaar.

Stagejaar 2 : 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023

 • Twee praktische stage-examens moeten verplicht worden afgelegd tijdens dit tweede stagejaar en dus tijdens de examensessie van september – oktober 2022, namelijk 6° interne beheersing en risicomanagement en 7°+ 8° externe controle en internationale controlestandaarden.
 • Indien de stagiair niet slaagt voor deze twee examens tijdens de examensessie van september – oktober 2022, kunnen deze vakken nog worden afgelegd tijdens de examensessie van september – oktober 2023. Na een tweede keer niet slagen na de sessie van september – oktober 2023 wordt de stage verlengd met één jaar.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de praktische stage-examens organiseert de Stagecommissie stageseminaries over de verschillende vakgebieden die deel uitmaken van de examens. De sprekers van deze stageseminaries zijn tevens gelast met de redactie van het examen over dezelfde materie. De deelname aan deze stageseminaries is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Naast de organisatie van de stageseminaries stelt de Stagecommissie eveneens de examenvragen van de voorbije jaren ter beschikking. De examenvragen van de vijfde voorbije jaren kunnen hieronder geraadpleegd worden (enkel toegankelijk voor stagiairs en examinandi met hun login):

Examenvragen 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Opgelet! Om deze documenten te downloaden, bevelen we Microsoft Edge of Mozilla Firefox aan.


Praktische modaliteiten

Wie?

De deelname aan de praktische stage-examens is uitsluitend voorbehouden aan stagiairs. Stagiairs die de stage hebben opgeschort kunnen tijdens de periode van opschorting niet deelnemen aan de praktische stage-examens.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de praktische stage-examens is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het (de) examen(s). Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadline!

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 90 EUR per af te leggen examen en moet worden gestort op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “praktische stage-examens”. In geval van afwezigheid op de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort, behoudens in geval van overmacht (gestaafd door een attest). Opgelet: niet betaalde inschrijvingsbijdragen blijven in geval van onwettige afwezigheid verschuldigd.

Waar?

Naar het voorbeeld van de universiteiten en hogescholen is de Stagecommissie van mening dat het organiseren van digitale examens vanop afstand om diverse redenen, waaronder de snelle ontwikkelingen op het vlak van AI, niet langer wenselijk is. Er werd daarom beslist om de praktische stage-examens opnieuw te organiseren op locaties.

3 locaties (kandidaat kiest locatie van voorkeur) :

Louvain-la-Neuve, Aula Magna, Place Lemaire 1, 1348 Louvain-la-Neuve

Antwerpen, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2000 Antwerpen

Gent, De Rode Bol, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

De examens zullen op computer worden afgenomen (deze computer wordt door het IBR ter beschikking gesteld in het examenlokaal). Alle examens starten om 9u (en de verschillende examens kunnen aaneensluitend worden afgelegd).


Wanneer?

Bekijk hier de agenda 2024 van de praktische stage-examens.

Toegestane documenten

Tijdens het afleggen van de praktische stage-examens mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt.


Resultaten en deliberatie

Om te slagen voor de praktische stage-examens moet de stagiair een globaal gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vak. 

Examenresultaten lager dan 35% zijn nooit delibereerbaar en deze examens moeten bijgevolg altijd opnieuw worden afgelegd. Examenresultaten groter of gelijk aan 35% en lager dan 50% zijn delibereerbaar volgens de interne deliberatieregels van de Stagecommissie. Het overdragen van deze examenresultaten gebeurt op eigen risico van de kandidaat.

Voor de vakken die meermaals worden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.

De Stagecommissie beraadslaagt over de behaalde examenresultaten.

Logo Common Content Project

The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications together.