Wettelijke controle van de jaarrekening

Het geheel van Europese wet-en regelgeving inzake de wettelijke controle van de jaarrekening kan geconsulteerd worden op de website van de Europese Commissie.

 

Europese regelgeving in het kader van de Green Deal voor Europa en de EU-strategie voor duurzame financiering

EU taxonomie : Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (Voor de EER relevante tekst) - EUR-Lex - 32020R0852 - EN - EUR-Lex (europa.eu) - Meer info op EU Taxonomy Navigator (europa.eu)

The Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR): Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Voor de EER relevante tekst) - EUR-Lex - 32019R2088 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):  Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Voor de EER relevante tekst) - EUR-Lex - 32022L2464 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Deze richtlijn wijzigt voornamelijk twee richtlijnen, waarvan je hieronder de laatste geconsolideerde versie vindt, rekening houdend met de wijzigingen die door de CSRD zijn aangebracht:

  • Audit Richtlijn: geconsolideerde tekst: Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) - EUR-Lex - 02006L0043-20230105 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
  • Boekhouding Richtlijn: geconsolideerde tekst: Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) - EUR-Lex - 02013L0034-20230105 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Proposal for Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD): Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 - EUR-Lex - 52022PC0071 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Deze richtlijn bevindt zich nog in de ontwerpfase, is in juni 2023 aangenomen door het Europees Parlement en moet nog worden goedgekeurd door de Raad. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Ter herinnering: Europese verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in de lidstaten, terwijl richtlijnen nog moeten worden omgezet in nationale wetgeving voordat ze kunnen worden toegepast.