Opgelet

Ingevolge de inwerkingtreding op 31 december 2016 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt de bevoegdheid voor het houden en het bijwerken van het openbaar register gedelegeerd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (artikel 41, § 1, 2°).

Het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register zal worden opgeheven op een datum die door de Koning zal worden bepaald. In afwachting van de afkondiging van deze datum, blijft voormeld koninklijk besluit van toepassing voor zover dit uiteraard niet strijdig is met de nieuwe wet van 7 december 2016.

De inwerkingtreding van het nieuw koninklijk besluit kan echter een impact hebben op de toepasbaarheid van onderstaande regels.

Iedere entiteit, die in een andere lidstaat de hoedanigheid bezit van auditorkantoor en beantwoordt aan de toelatingseisen opgenomen in artikel 6, § 1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, kan door middel van een ondertekend en aan het Instituut gericht schrijven verzoeken om toelating tot de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk in één van de landstalen van België worden ingediend gebruikmakend van het hierna door het Instituut ter beschikking gestelde formulier, samen met alle daarin gevraagde bijlagen.

De Raad van het Instituut zal over de aanvraag uitspraak doen, uiterlijk drie maanden nadat de aanvrager alle vereiste stukken ter beschikking heeft gesteld. Wanneer hij vaststelt dat de verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden vereist om te worden toegelaten tot de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, betekent de Raad hem zijn gemotiveerde beslissing.