Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

10 juli 2020

108 views

Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

15 juni 2020

357 views

Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

3 juni 2020

653 views

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

15 mei 2020

594 views

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

6 mei 2020

1008 views

Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

6 mei 2020

517 views

Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

10 april 2020

1744 views

Mededeling 2020/08: Meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut

2 april 2020

708 views

Mededeling 2020/07: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing

27 maart 2020

791 views

Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

26 maart 2020

1134 views

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

25 maart 2020

725 views

Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden

20 maart 2020

3458 views

Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

3 maart 2020

2765 views

Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

25 februari 2020

1587 views

Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

28 januari 2020

2215 views

Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

3190 views

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

20 december 2019

3127 views

Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

19 december 2019

2521 views

Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap

11 december 2019

2515 views

Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

9 december 2019

2520 views