Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

Update lijst 23 september 2019

28 december 2018

2511 views

Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

2 september 2019

1227 views

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

31 juli 2019

1858 views

Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

8 juli 2019

2721 views

Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

28 juni 2019

3159 views

Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

13 mei 2019

4116 views

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

17 april 2019

2966 views

Mededeling 2019/08: Vormingsprogramma 2019-2020

17 april 2019

2051 views

Mededeling 2019/07: Opheffing van omzendbrief 2011/03

29 maart 2019

2271 views

Mededeling 2019/06: Goedkeuring door de minister van Economie van de 2 normen inzake de toepassing van de ISA's in België

26 maart 2019

2509 views

Mededeling 2019/05 van de Raad van het IAB en de Raad van het IBR: Goedkeuring van de gemeenschappelijke KMO-norm

18 maart 2019

3035 views

Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

1 maart 2019

2462 views

Mededeling 2019/03: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

28 februari 2019

2411 views

Mededeling 2019/02: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift juridische kennis

28 februari 2019

2271 views

Mededeling 2019/01: Inwerkingtreding van de nieuwe pandwet

22 januari 2019

2212 views

Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05

31 december 2018

1799 views

Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid

28 november 2018

1942 views

Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)

21 november 2018

2036 views

Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

13 november 2018

1962 views

Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s

3 november 2018

1867 views