Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

25 februari 2020

143 views

Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

28 januari 2020

850 views

Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

1770 views

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

20 december 2019

1677 views

Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

19 december 2019

1324 views

Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap

11 december 2019

1507 views

Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

9 december 2019

1471 views

Mededeling 2019/20: Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

6 december 2019

1766 views

Mededeling 2019/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

3 december 2019

1523 views

Mededeling 2019/18: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.0 - 2019

27 november 2019

1327 views

Mededeling 2019/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

26 november 2019

1345 views

Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

29 oktober 2019

2026 views

Mededeling 2019/15: Eerste aanpassing van de technische nota inzake de netto-actieftest

28 oktober 2019

1976 views

Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

Update lijst 23 september 2019

28 december 2018

4395 views

Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

2 september 2019

2526 views

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

31 juli 2019

2895 views

Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

8 juli 2019

3881 views

Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

28 juni 2019

4353 views

Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

13 mei 2019

5242 views

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

17 april 2019

4713 views