Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

16 november 2020

1000 views

Mededeling 2020/21: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

10 november 2020

1356 views

Mededeling 2020/20: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren

10 november 2020

1606 views

Mededeling 2020/19: Nieuwe definitie van nettoactief in het WVV

9 november 2020

1717 views

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

8 september 2020

2243 views

Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

7 september 2020

2223 views

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

2 september 2020

2286 views

Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

10 juli 2020

1420 views

Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

15 juni 2020

1336 views

Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

3 juni 2020

1881 views

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

15 mei 2020

1205 views

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

6 mei 2020

1791 views

Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

6 mei 2020

1166 views

Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

10 april 2020

2666 views

Mededeling 2020/08: Meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut

2 april 2020

1293 views

Mededeling 2020/07: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing

27 maart 2020

1293 views

Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

26 maart 2020

1779 views

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

25 maart 2020

1265 views

Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden

20 maart 2020

4766 views

Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

3 maart 2020

3912 views