Op deze pagina informeren we u over onze meest recente publicaties inzake de antiwitwaswetgeving en het UBO-register.

 

Brochure: De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld
Download


Politiek prominente personen (PPP's): richtlijnen

Overeenkomstig art. 41 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna “AWW”) moet de bedrijfsrevisor maatregelen van verhoogde waakzaamheid nemen wanneer hij occasionele verrichtingen uitvoert voor of zakelijke relaties aanknoopt met politiek prominente personen (PPP’s), met familieleden van deze personen of met personen die bekend zijn als naaste geassocieerden van deze personen, in de hoedanigheid van cliënt, lasthebber van de cliënt en/of uiteindelijke begunstigde van de cliënt.  

Deze richtlijnen bedoeld om de verplichtingen van de bedrijfsrevisor in deze context te verduidelijken, ongeacht of hij al dan niet als commissaris optreedt.

 

FAQ

FAQ - update 6 september 2021

Deze veelgestelde vragen (FAQ's) zijn bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken over bepaalde aspecten van de antiwitwaswetgeving.
De antwoorden in dit document zijn een samenvatting van de standpunten die het IBR heeft ingenomen naar aanleiding van bepaalde vragen die aan het Instituut werden gesteld en die van louter informatieve aard zijn. Zij hebben geen normatief karakter en binden het IBR op geen enkele wijze. De lezer dient altijd de toepasselijke wetgeving, regelgeving en norm te raadplegen.
De volgorde van de in dit document behandelde onderwerpen volgt de volgorde van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en zal evolueren naar aanleiding van de door de bedrijfsrevisoren gestelde vragen.

Geldende IBR norm

Norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (in werking getreden op 2 juni 2020)

IBR regelgeving

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

Mededeling 2021/13: UBO-register - Meldingsplicht aan de Thesaurie

Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2017/15: Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

ICCI modeldocumenten

Typologie van de belangrijkste risicosectoren waarmee bedrijfsrevisoren kunnen worden geconfronteerd

Handleiding interne procedures inzake witwassen

Compendium antiwitwassen