De knowhow van de bedrijfsrevisor beperkt zich niet tot de controle van de rekeningen in de strikte betekenis van het woord.  De controle van de jaarrekening is gebaseerd op audittechnieken die een beoordeling van de waarderingen en van de kwaliteit van het interne controlesysteem inhouden, en steeds vaker ook van het risicobeheersysteem. Daarom doen de overheid en de private economische en sociale actoren veelvuldig beroep op bedrijfsrevisoren.

Met betrekking tot de waardering en prijszetting bij de overname of overdracht van een vennootschap, kan de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige en adviesverlener een betekenisvolle toegevoegde waarde leveren.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten moet de bedrijfsrevisor de ethische beginselen naleven en  de normen die van toepassing zijn op de aard van de uitgevoerde opdracht hanteren. Dit strikt normatief en wetgevend kader is een kwaliteitswaarborg, ten dienste van ondernemingen.  

Zo ook verbetert de tussenkomst van de bedrijfsrevisor het vertrouwen van derden en van de meest uiteenlopende belanghebbenden:

  • de leiders van bedrijven en instellingen;
  • aandeelhouders en bankiers;
  • leveranciers en klanten;
  • werknemers en vakbonden, evenals
  • de Staat zelf (in de hoedanigheid van staatskas, waarborg van de sociale zekerheid, enz.).

Daarom heeft de tussenkomst van de bedrijfsrevisor positieve gevolgen voor:

  • de geloofwaardigheid van de  financiële toestand van de handels- of non-profitorganisatie;
  • de economie in het algemeen; en 
  • het openbaar belang.

De bedrijfsrevisor draagt bij tot het versterken van de betrouwbaarheid en de transparantie van de financiële informatie en dus tot het versterken van het voor de economische groei zo noodzakelijke vertrouwen.

De bedrijfsrevisor hanteert internationaal erkende werkmethoden die specifiek zijn aangepast aan de analyse van niet-financiële informatie. Dit vormt een waarborg voor de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en stelt de gebruikers van deze informatie in staat om, op doorzichtige wijze, inzicht te verwerven in de uitgevoerde werkzaamheden alsook in de zekerheid die wordt verschaft over de grenzen heen.

De ruime ervaring van de bedrijfsrevisor maakt van hem de aangewezen partner om de organisaties te helpen bij het opzetten van systemen voor het uitwerken en verspreiden van relevante niet-financiële informatie die voldoet aan de verwachtingen van hun stakeholders.