Als onafhankelijke en onpartijdige deskundige is de bedrijfsrevisor al meer dan zestig jaar belast met een maatschappelijke opdracht: het attesteren van de financiële overzichten van de entiteiten als commissaris en het vergroten van het vertrouwen van de belanghebbenden in de kwaliteit van de financiële informatie.

Naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor een aantal andere wettelijke opdrachten gegeven. Het Wetboek van vennootschappen voorziet in talrijke verrichtingen in een vennootschap waarbij een verslag dient te worden opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan. Daarnaast kan een bedrijfsrevisor zogenaamde contractuele opdrachten uitoefenen.

Bij de uitoefening van de wettelijke opdrachten staat de naleving van de regels inzake onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer centraal. Doorheen de afgelopen decennia zijn deze als het ware verworden tot het DNA van de bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven zowel op grond van zijn specifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid als op grond van zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de eigen belangen van de actoren. Hij is goed geplaatst om adviezen van algemene strekking uit te brengen die een werkelijke waarde voor de stakeholders betekenen. De regelmatige contactneming met de bedrijfsrevisor door rechters van de rechtbanken van koophandel zijn hiervan een bewijs.

De met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten zijn uiteenlopend en betreffen onder meer volgende opdrachten:

 • gerechtsdeskundige;
 • vereffenaar;
 • voorlopig bewindvoerder ;
 • gerechtsmandataris;
 • ondernemingsbemiddelaar ;
 • toegevoegd curator;
 • rechter in sociale zaken;
 • rechter in ondernemingszaken;
 • arbiter en bindende derdenbeslisser;
 • bemiddelaar; en
 • speciaal commissaris.