Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Vakgebieden

De theoretische stage-examens hebben betrekking op  de volgende 23 vakgebieden (zie artikel 28 § 1 van het K.B. Toegang tot het beroep van 17 augustus 2018):
 CodeVakVereiste ECTS
010​​Algemene theorie en beginselen van de boekhouding​10
​021​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen​4
​022​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen​2
​030​Internationale standaarden voor jaarrekeningen​6
​040​Financiële analyse​6
​050​Analytische en beleidsboekhouding​6
​060​Interne beheersing en risicomanagement​6
070​​Controleleer en beroepsvaardigheden​6
080​​Wettelijke voorschriften en beroeps- en gedragsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors​3
​090​Internationale controlestandaarden​3
100​​Beroepsethiek en onafhankelijkheid​3
​111​Vennootschapsrecht​4
​112​Corporate Governance​2
​120​Faillissementsrecht en soortgelijke procedures​3
​130​Belastingrecht​3
141​​Burgerlijk recht​1
​142​Handelsrecht​1
​150​Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht​2
​160​Informatietechnologie en informaticasystemen​8
​170​Algemene, financiële en bedrijfseconomie​8
​181​Wiskunde​3
182​​Statistiek​3
​190​Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer​6
 

Vrijstellingen

De Stagecommissie kan vrijstellingen verlenen voor één of meerdere vakgebieden van de theoretische stage-examens. De vrijstellingen worden verleend per vakgebied op voorwaarde dat de aan het vakgebied bestede aantal studiepunten (ECTS) tenminste overeenstemmen met het aantal studiepunten (ECTS) die voor dit vakgebied door de Raad, na advies van de Hoge Raad, voldoende worden geacht in het kader van de eisen gesteld voor het beroep van bedrijfsrevisor. De minimumvereisten inzake ECTS worden per vakgebied weergegeven in de bovenstaande tabel. 

De vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van:
  • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van
    1. een professionele bachelor van economische of juridische aard;
    2. of een academische bachelor die heeft geleid tot het behalen van een masterdiploma;
    3. alsook een masterdiploma;
  • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van één of meerdere aanvullende getuigschriften (uitgereikt door de onderwijsinstellingen bedoeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 of in het decreet van de Franse gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie  van de studies); 
  • Creditcontracten of examencontracten in het kader van universitaire studies.

De vrijstellingen voor de theoretische stage-examens worden toegekend op basis van de cursussen die werden geselecteerd in het elektronisch inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat deze selectie werd gevalideerd door de betreffende onderwijsinstelling. De nodige bewijsstukken moeten worden toegevoegd aan het elektronisch toelatingsdossier (namelijk kopie van het/de diploma(‘s), diplomasupplementen, aanvullende getuigschriften, creditcontracten, enz.).

De vrijstellingen worden onherroepelijk verleend.

Met behulp van onze simulatietool kan u een idee krijgen van het aantal mogelijke vrijstellingen voor de theoretische stage-examens.

Wij benadrukken dat het hier steeds gaat om een simulatie en dat het resultaat van deze simulatie geenszins als definitief examenprogramma kan worden beschouwd.

 

Prioritering

Voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB van 17 augustus 2018 (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019) wordt er voor het slagen in de stage-examens een principe van prioritering ingevoegd.

Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (111-vennootschapsrecht, 112-corporate governance, 010-algemeen boekhouden, 021-opstelling van jaarrekeningen, 100-beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;

Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (060-interne beheersing en risicomanagement, 090-externe controle en internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Deze principes gelden niet (1) voor de kandidaten die nog niet het statuut van stagiair hebben verworven en (2) voor de stagiairs die vóór 1 juli 2019 gestart zijn met hun stage.

 

Voorbereiding

In tegenstelling tot de praktische stage-examens, worden er voor de theoretische stage-examens geen seminaries georganiseerd ter voorbereiding op het examen. De kandidaat kan zich echter voorbereiden op deze examens met behulp van de lijst met nuttige referentiewerken die door de Examencommissie – die belast is met het opstellen van de examenvragen – wordt opgesteld.

Lijst van referentiewerken (update 2020)

Bovendien kunnen de examenvragen van de drie voorgaande jaren worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor examinandi en stagiairs via login):

Examenvragen 2017 | 2018 | 2019

Opgelet! Om deze documenten te downloaden, bevelen we Microsft Edge of Mozilla Firefox aan.

 

Praktische modaliteiten

Wie?

Zowel examinandi (dit zijn de personen die - zonder de hoedanigheid van stagiair te hebben - het elektronisch inschrijvingsformulier reeds correct hebben ingediend en van wie het examenprogramma reeds werd bevestigd) als stagiairs kunnen deelnemen aan de theoretische stage-examens. De stagiairs van wie de stage is opgeschort, kunnen eveneens blijven deelnemen aan de theoretische stage-examens. 

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de theoretische stage-examens is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het (de) examen(s). Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadline! 

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 53 EUR per af te leggen examen en moet worden gestort op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “theoretische stage-examens”. In geval van afwezigheid op de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort, behoudens in geval van overmacht (gestaafd door een attest).

Waar?

De theoretische stage-examens gaan door in Paleis 11 van Brussels Expo (Wetenschapslaan 11, 1020 Brussel).

U ontvangt enkele dagen voor het examen een e-mail met hierin de te volgen maatregelen in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus.

Wanneer?

De data voor 2020 worden hieronder weergegeven. Alle examens starten om 9u stipt. Om organisatorische redenen wordt gevraagd om ten laatste om 8u30 aanwezig te zijn. De kandidaat beschikt over één uur per af te leggen examen en het einduur zal dus afhangen van het aantal af te leggen examens. Kandidaten die laattijdig aankomen (na 9u) krijgen GEEN toegang meer tot de examenzaal.

10 oktober 2020
 
010 : Algemene theorie en beginselen van de boekhouding
030 : Internationale standaarden voor jaarrekeningen
040 : Financiële analyse
060 : Interne beheersing en risicomanagement
070 : Controleleer en beroepsvaardigheden
120 : Faillissementsrecht en soortgelijke procedures
141 : Burgerlijk recht
142 : Handelsrecht

17 oktober 2020

022 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen
050 : Analytische en beleidsboekhouding
090 : Internationale controlestandaarden
160 : Informatietechnologie en informaticasystemen
170 : Algemene, financiële en bedrijfseconomie.
181 : Wiskunde
182 : Statistiek
190 : Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer

24 oktober 2020

021 : Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen
080 : Wettelijke voorschriften en beroeps- en gedragsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors;
100 : Beroepsethiek en onafhankelijkheid.
111 : Vennootschapsrecht -> Het examen zal betrekking hebben op het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
112 : Corporate governance
130 : Belastingrecht
150 : Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Toegestane documenten?

Tijdens het afleggen van de theoretische stage-examens mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om referentiewerken mee te brengen naar de examens.

Het gebruik van een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het gebruik van een grafisch rekenmachine, laptop, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat is verboden. 
 

Resultaten en deliberatie

De resultaten van de theoretische stage-examens (sessie 2020) zullen tussen 15 en 31 december 2020 worden bekendgemaakt via het ledenportaal.

Om te slagen voor de theoretische stage-examens moet de kandidaat een globaal gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vakgebied. Het globaal gemiddelde is een “gewogen” gemiddelde, dit betekent dat het gemiddelde wordt gewogen door het minimum aantal ECTS dat per vakgebied werd vastgelegd.  Dit aantal ECTS wordt evenwel verdubbeld voor de vakgebieden opgesomd in artikel 8.1 van de Europese richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (dit zijn de vakgebieden 010 t.e.m 100).

Voor de vakken die meermaals werden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.

De Examencommissie beraadslaagt over de behaalde examenresultaten. De eerstvolgende deliberatie van de Examencommissie zal doorgaan op 14 december 2020.