Na raadpleging van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren kan het IBR oud-bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen onder de door zijn huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden toelaten om de titel van erebedrijfsrevisor te voeren.

Artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vraagt dat de lijst van de erebedrijfsrevisoren wordt gepubliceerd op de website van het Instituut.

Hierna wordt de mogelijkheid geboden om na te gaan aan welke gewezen bedrijfsrevisoren de Raad van het Instituut – overeenkomstig artikel 11, § 2 van de wet van 7 december 2016 en met naleving van artikel 4, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 7 juni 2007 – heeft toegelaten om de titel van erebedrijfsrevisor te voeren.

 

Lijst erebedrijfsrevisoren

Naam/Organisatie