Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 


 

De stagemeester is steeds een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die op het ogenblik van de aanvang van de stage minstens vijf jaar is ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. Hij moet over een voldoende werkvolume aan revisorale opdrachten beschikken opdat de stagiair minstens 1.000 uren revisorale opdrachten per stagejaar zou kunnen uitvoeren. Bij de analyse van het profiel van de kandidaat-stagemeester zal de Stagecommissie niet enkel rekening houden met het kwantitatief criterium (namelijk minstens 1.000 uren revisorale opdrachten op jaarbasis) maar tevens met het kwalitatief criterium (de revisorale opdrachten moeten voldoende gediversifieerd zijn en evenwichtig gespreid over de verschillende types van controlewerkzaamheden).

De Stagecommissie zal deze criteria analyseren aan de hand van de informatie opgenomen in de auditors annual cartography die elke bedrijfsrevisor jaarlijks moet indienen ter attentie van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren. Indien er alsnog twijfel zou bestaan over het profiel van de kandidaat-stagemeester, kan de Stagecommissie bijkomende informatie opvragen aan de kandidaat-stagemeester teneinde een beter inzicht te verwerven in de beschikbaarheid aan revisorale opdrachten.

Indien het profiel van de kandidaat-stagemeester tekortkomingen vertoont (bijvoorbeeld onvoldoende werkvolume of onvoldoende diversiteit aan opdrachten), dan kan de stagiair er in overleg met de Stagecommissie voor opteren om de stage onder het toezicht van twee stagemeesters van verschillende bedrijfsrevisorenkantoren uit te oefenen. In voorkomend geval dient er met elke stagemeester afzonderlijk een stageovereenkomst te worden afgesloten waarin de aard van de opdrachten bij elke stagemeester wordt vastgelegd.
De stagemeester moet tevens aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 
  • De stagemeester mag geen tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor zijn.
  • De stagemeester mag niet meer dan drie stagiairs tegelijkertijd opleiden. Op gemotiveerd verzoek kan de Stagecommissie echter een afwijking toestaan tot vijf stagiairs per stagemeester.
  • De stagemeester die het voorwerp is van een tijdelijk verbod van meer dan één maand om iedere beroepsmatige dienstverlening te verrichten in toepassing van artikel 59, § 1, van de wet, mag tijdens deze periode geen stagiairs opleiden.

De stagemeester en de stagiair sluiten een stageovereenkomst af. De stagemeester ondertekent ook een comfort letter (verbintenisbrief). De verschillende modeldocumenten zijn terug te vinden hier.