Update: 30 januari 2024

1. Van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's)

Ga naar de tabel

De internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's) zijn in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, en meer bepaald op de controle van financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft sindsdien een groot aantal ISA’s herzien en een nieuwe standaard, ISA 701, aangenomen. Op internationaal vlak zijn deze van toepassing op controles van financiële overzichten over verslagperioden afgesloten op of na 15 december 2016. Ingevolge deze nieuwe en gewijzigde ISA’s werden ook andere ISA’s gewijzigd.

De Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA's - gecoördineerde versie maakt deze nieuwe en herziene ISA's in België van toepassing.

Bovenvermelde norm (herzien in 2018) heeft in België ook ISRE 2410 inzake de beoordeling van tussentijdse financiële informatie van toepassing gemaakt. Laatstgenoemde standaard heeft betrekking op beoordelingen met betrekking tot informatie die  wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met een van toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving en die de vorm aanneemt van een volledige of verkorte set van financiële overzichten over een periode die korter is dan het boekjaar van de entiteit.

Bijgevolg zijn de nieuwe en herziene ISA’s en ISRE 2410 van toepassing op beoogde opdrachten met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf 22 maart 2019.

Intussen heeft de IAASB zijn herzieningswerkzaamheden verdergezet. Zo werden sindsdien onder meer ISA 250, 315 en 540 herzien. ISA 250 (Herzien) is op internationaal niveau van toepassing voor verslagperiodes die op of na 15 december 2017 aanvangen; ISA 540 (Herzien) is op internationaal niveau van toepassing voor verslagperiodes die op of na 15 december 2019 aanvangen; ISA 315 (Herzien 2019) is op internationaal niveau van toepassing voor verslagperiodes die op of na 15 december 2021 aanvangen. In België zullen deze ISA’s door de bedrijfsrevisoren toegepast moeten worden bij het uitvoeren van de controle van financiële overzichten met betrekking tot boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023. 

Inzake het intern kwaliteitsmanagementsysteem wordt verwezen naar de pagina ISQC 1.

Voorwaarde voor de toepassing van de internationale standaarden is hun vertaling naar het Nederlands en het Frans en publicatie ervan op de website van het IBR.

De Raad van het IBR stelt de vertalingen van de toe te passen ISA's ter beschikking  op zijn website. Deze werden gemaakt in samenwerking met, enerzijds, de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en, anderzijds, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De Engelse versies van deze ISA's, verschenen in het Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control (2018 Edition), vormen de originele standaarden.

U kunt hier de tabel met alle in België van toepassing zijnde controlestandaarden raadplegen.
 
Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres tech@ibr-ire.be.

2. ISAE 3000 (herzien) en ISAE 3400

Deze internationale standaarden maken het voorwerp uit van het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400 in België. U kan de goedkeuringsprocedure hier volgen.

De vertaling van deze internationale standaarden werd uitgevoerd, enerzijds, op basis van de door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) gepubliceerde vertaling en, anderzijds, voor wat ISAE 3000 (Herzien) betreft, samen met de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en de CSOEC (Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables). De Engelse versies van deze internationale standaarden, verschenen in het Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control (2018 Edition), vormen de originele standaarden. De vertalingen werden aan IFAC voorgelegd.

  • ISAE 3000 (Herzien), Assurance-opdrachten anders dan de controle of de beoordeling van historische financiële informatie
  • ISAE 3400, Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie

3. ISRS-standaarden

De volgende internationale standaarden zijn nog niet in het Belgisch normatief kader van toepassing en worden u ter informatie meegedeeld.

De Engelse versies van deze internationale standaarden, verschenen in het Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control (2018 Edition),  en de 2022 Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements | IAASB, vormen de originele standaarden. De vertalingen werden aan IFAC voorgelegd.

Voorbeeldverslagen ISAE 3000

Voorbeeldverslagen ISRS 4400