Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


Omzendbrief 2016/04: Advocatenbevestigingen

21 april 2016

3892 views

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

1 december 2015

3844 views

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

1 december 2017

3860 views

Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

1 april 2015

3866 views

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

3 maart 2015

3857 views

Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

27 februari 2015

3849 views

Omzendbrief 2015/01: Overeengekomen specifieke werkzaamheden bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan VAL-I-PAC

6 januari 2015

3853 views

Omzendbrief 2014/04: Rekendecreet en single audit - richtlijnen voor de opmaak van de management letter

4 september 2014

3871 views

Omzendbrief 2014/01: Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels

5 maart 2014

3872 views

Omzendbrief 2013/08: Vlaams Rekendecreet – referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een “management letter”

15 november 2013

3851 views

Omzendbrief 2013/07: Specifieke vereiste werkzaamheden die in het verslag over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht

14 november 2013

3825 views

Omzendbrief 2013/06: Vlaams Rekendecreet – steunen op de werkzaamheden van de andere controleactoren en het beroepsgeheim

17 april 2013

3837 views

Omzendbrief 2013/05: Proportionele toepassing van de ISA's in functie van de omvang en de complexiteit van de entiteit ("scalability" van de ISA's)

16 april 2013

3880 views

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

9 april 2013

3906 views

Omzendbrief 2013/01: Herinneringsmededeling: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

11 februari 2013

3808 views

Omzendbrief 2012/11: Gedragsregels voor de beoefenaars van economische vrije beroepen betreffende reclame en andere vormen van marketing

4 januari 2013

3848 views

Omzendbrief 2012/10: Vlaams Rekendecreet – uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 inzake controle en single audit – referentiekaders van uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor – timing

13 november 2012

3802 views

Omzendbrief 2012/08: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

17 juli 2012

3830 views

Omzendbrief 2012/07: Het verkrijgen binnen de wettelijke termijnen van de fiscale en sociale certificaten naar aanleiding van een controleopdracht over een inbreng in natura of een quasi-inbreng

16 juli 2012

3869 views

Omzendbrief 2012/05: Overeengekomen specifieke procedures bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan Fost Plus

15 mei 2012

3801 views