Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Bekijk hier de schematische voorstelling: van ontwerp tot norm/aanbeveling

 

Normen: thematisch overzicht

Permanente vorming

Openbare raadpleging (termijn: 25 april 2020)

25 februari 2020

Ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

Update 29 januari 2020

29 januari 2020

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's (commissarisverslag)

Update: openbare raadpleging

20 december 2019

Ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

Ontvangen commentaren en standpunt IBR

6 november 2019

Toepassing van de ISA's in België

14 maart 2019

Gemeenschappelijke opdrachten KMO

14 maart 2019

Anti-witwas

21 december 2018

Opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

19 september 2017

ISQC 1

11 augustus 2014

Fusies en splitsingen

16 mei 2014

Prudentieel toezicht

25 januari 2011

Controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

6 december 2002

Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

6 december 2002

Verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap

4 oktober 2002

Controle van inbreng in natura en quasi-inbreng

7 december 2001