Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Bekijk hier de schematische voorstelling: van ontwerp tot norm/aanbeveling

 

Normen: thematisch overzicht

Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

Update

19 februari 2021

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's (commissarisverslag)

Update

19 februari 2021

Ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

Update

19 februari 2021

Permanente vorming

Update

19 februari 2021

Opdrachten van de commissaris inzake de nettoactief- en liquiditeitstest

Openbare raadpleging tot 31 januari 2021

1 december 2020

Anti-witwas

3 juni 2020

Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd dooreen onderneming aan de bedrijfsrevisor

Update: goedgekeurde norm

24 maart 2020

Ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

Update 29 januari 2020

29 januari 2020

Toepassing van de ISA's in België

14 maart 2019

Gemeenschappelijke opdrachten KMO

14 maart 2019

Opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

19 september 2017

ISQC 1

11 augustus 2014

Fusies en splitsingen

16 mei 2014

Prudentieel toezicht

25 januari 2011

Controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

6 december 2002

Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

6 december 2002

Verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap

4 oktober 2002