19 december 2005

Met het oog op de goede uitvoering van de toezichtsopdracht van het Instituut, heeft de Raad, op voorstel van de Commissie Interprofessionele Relaties, een door de bedrijfsrevisor in te vullen tabel 'relaties van de bedrijfsrevisor in het kader van de onafhankelijkheid' uitgewerkt. Deze tabel werd aangevuld met enerzijds een toelichtende nota en anderzijds met de van toepassing zijnde regelgeving in bijlage.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd