31 januari 2023

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

 

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”) is ondertussen bijna vier jaar geleden in werking getreden. De lange overgangsperiode die bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen kregen om hun statuten aan te passen aan het WVV komt hiermee stilaan tot een einde.

De dwingende bepalingen die het WVV heeft opgelegd werden vanaf 1 januari 2020 van toepassing op de vennootschappen en verenigingen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zelfs al  werd er geen opt-in gedaan. Nu zullen de vennootschappen die  werden opgericht vóór 1 mei 2019 tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd hebben om hun statuten aan te passen in overeenstemming met de voorschriften van het WVV. 

Bestaande bedrijfsrevisorenvennootschappen met een rechtsvorm die niet langer voorkomt in het WVV zullen zich met andere woorden moeten omvormen. Indien ze dat niet zouden doen, zal de omvorming op 1 januari 2024 van rechtswege gebeuren. 

De oude vennootschapsvormen die hieronder vallen, zijn de volgende:

  • Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA); 
  • Landbouwvennootschap (LV);
  • Economisch samenwerkingsverband (ESV);
  • Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA);
  • Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) die niet aan de definitie van de (nieuwe) CV voldoet; en
  • Beroepsverenigingen en de federatie van beroepsverenigingen.
Het bestuursorgaan dient na deze omzetting binnen de zes maanden (uiterlijk op 30 juni 2024) een algemene vergadering samen te roepen met oog op statutenwijziging.

Indien hiertoe het nodige nog niet werd gedaan, wordt het dus stilaan tijd de nodige voorbereidingen te treffen, teneinde een statutenwijziging voor uw bedrijfsrevisorenvennootschap door te voeren. De leden van het bestuursorgaan zijn immers aansprakelijk voor eventuele schade die uit die nalatigheid van statutenwijziging voortvloeit.

Bovendien zal elke statutenwijziging van een in het openbaar register ingeschreven bedrijfsrevisorenvennootschap moeten worden meegedeeld aan het Instituut volgens artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. Dit artikel legt op om elke wijziging in de gegevens opgenomen in het openbaar register binnen een termijn van één maand mee te delen.

Wij wensen er tevens de aandacht op te vestigen dat u een advies kan vragen aan het Uitvoerend Comité van het IBR over uw ontwerp van statutenwijziging via het e-mailadres reg@ibr-ire.be, en dit alvorens deze statutenwijziging door te voeren. Dit verzekert u van de overeenstemming van uw gewijzigde statuten met de wettelijke vereisten en bespaart u vermijdbare administratieve overlast.

Gerelateerd

Mededeling 2024/13: Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanpassingen van de groottecriteria

Wet van 8 januari 2024: wijziging van het WVV wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Gemeenschappelijk bericht Fednot-ITAA-IBR: Procedure toepasselijk op de aanpassing van de statuten aan het WVV na 1 januari 2024