5 september 2019

Ter bescherming van belanghebbenden heeft het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een dubbele test ingevoerd wanneer een besloten vennootschap (BV) of een coöperatieve vennootschap (CV) beslist om tot een uitkering over te gaan: de nettoactieftest (art. 5:142 en 6:115, §1 WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143 en 6:116, §1 WVV).

Daartoe geldt als nieuw uitgangspunt dat uitkeringen niet tot gevolg mogen hebben dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt (nettoactieftest), en evenmin dat de vennootschap na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen betalen (liquiditeitstest). Voormelde wetsartikelen voorzien in een bijzondere opdracht voor de commissaris, indien er een commissaris werd benoemd. De Raad van het IBR heeft hieromtrent twee technische nota’s ontwikkeld en stelt deze door middel van onderhavig advies ter beschikking van de bedrijfsrevisoren.

Beide tests zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder meer omdat het tijdstip waarop deze uitgevoerd moeten worden, de bestemmeling van het verslag van de commissaris en de impact op het jaarlijkse commissarisverslag over de controle van de jaarrekening verschillend zijn, werden evenwel twee afzonderlijke technische nota’s uitgewerkt. Beide technische nota’s dienen samen gelezen te worden.

Het gaat hier om nieuwe opdrachten voor de commissaris en nieuwe wetgeving. De technische nota’s bevatten dan ook de interpretatie van de Raad van het IBR op datum van 30 augustus 2019. Bepaalde punten kunnen daarom onderhevig zijn aan evolutie en bijgevolg is het mogelijk dat deze technische nota’s later aangepast zullen moeten worden.

Bij het toepassen van de technische nota’s inzake de nettoactief- en de liquiditeitstest zal u mogelijks bepaalde bemerkingen of reacties hebben.

Met het oog op het aannemen van een latere norm in deze materie, kunnen deze ons overgemaakt worden op het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in kader van de nettoactief- en liquiditeitstest (art. 5:142- 5:143 en 6:115, § 1 – 6:116, § 1 WVV) en een interimdividend in een NV (7:213 WVV) - update 2024

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in kader van de nettoactief- en liquiditeitstest (art. 5:142- 5:143 en 6:115, § 1 – 6:116, § 1 WVV) en een interimdividend in een NV (7:213 WVV) - update 2024

Mededeling 2024/17: Update technische nota’s met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:142 - 5:143 en 6:115, § 1 - 6:116, § 1 WVV) en van een interimdividend in een NV (7:213 WVV)