4 november 2021

Het Instituut heeft vastgesteld dat het commissarismandaat bij de oprichting van een vennootschap werd toegekend aan een bedrijfsrevisor zonder dat deze gecontacteerd was geweest. De bedrijfsrevisor heeft later schriftelijk medegedeeld het mandaat niet te aanvaarden en niet uit te oefenen.
Deze problematiek deed de volgende vraag rijzen: welke preventieve maatregelen zouden kunnen worden genomen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht?