26 januari 2023

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, formuleert de Raad van het Instituut de normen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten van de bedrijfsrevisoren.  

Met dit advies wenst de Raad van het Instituut, naar aanleiding van diverse vragen die aan ons werden gesteld, de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het bepalen van welke normen van toepassing zijn op deze opdrachten. De bijlage bij dit advies licht de toepassingsgebieden in tabelvorm toe.

Deze tabel bevat een niet-exhaustieve lijst van de opdrachten die door een bedrijfsrevisor door of krachtens de wet, dan wel op contractuele basis kunnen worden uitgevoerd. Deze tabel zal regelmatig aangevuld worden in functie van de normatieve ontwikkelingen.  

Op datum van dit advies wordt de bijlage bij het advies 2019/12 van het IBR opgeheven en vervangen. Voormelde (opgeheven) bijlage blijft raadpleegbaar op de website van het Instituut onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer > Archieven

Gerelateerd