7 januari 2014

De wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder neemt een cruciale wending: op 1 januari 2014 zullen de effecten aan toonder in België definitief ophouden te bestaan.

De emittenten, en in het bijzonder de niet-beursgenoteerde emittenten, moeten nog heel wat laatste maatregelen ter afronding van het dematerialisatieproces nemen.

Opdracht van de cijferberoepen: conformiteitscontrole

De emittent zal er moeten voor zorgen dat hij van zijn commissaris of, bij ontstentenis daarvan, van een bedrijfsrevisor, een externe accountant of een externe erkende boekhouder, de bevestiging krijgt van het feit dat hij de nodige maatregelen heeft genomen in het kader van het proces van dematerialisering van de effecten aan toonder.

Gerelateerd