25 maart 2020

Persbericht van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren

24/3/2020


Geachte mevrouw, Geachte heer,

Logo-CTR-no-textHet College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (hierna: 'het College') volgt, als toezichthouder, van zeer nabij de evolutie van de situatie en van de overheidsmaatregelen om een uitbreiding te voorkomen van de epidemie waarmee ons land en de rest van de wereld thans worden geconfronteerd.
Wij willen u allereerst verzekeren dat het College de nodige schikkingen heeft getroffen om de continuïteit van zijn activiteiten te garanderen. Onze diensten zijn, zoals gewoonlijk, beschikbaar om de bedrijfsrevisoren optimaal te ondersteunen, zodat zij hun activiteiten met volledige inachtneming van het toepasselijke reglementaire kader kunnen voortzetten.

Bij deze wenst het College de volgende punten te onderstrepen of te herhalen:

 • Het College dringt er bij de bedrijfsrevisoren sterk op aan dat zij zich geregeld informeren over de evolutie van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-epidemie, en dat zij die maatregelen onmiddellijk en integraal toepassen. Indien mogelijk, raadpleeg de officiële websites over de strijd tegen het Coronavirus.
 • Het College staat voortdurend in contact met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren om de evolutie van de situatie te analyseren.
 • Gelet op de moeilijke en nooit eerder geziene omstandigheden waarmee de bedrijven vandaag worden geconfronteerd, zal het College in de komende weken geen initiatieven meer nemen die de werking van de revisorenkantoren onder zijn toezicht zouden kunnen bemoeilijken. Zo zal het u bijvoorbeeld geen grootschalige verzoeken om informatie in het kader van zijn gebruikelijke toezicht meer voorleggen. Ook de inspecties worden tijdens deze periode opgeschort.

  Deze beslissing zal geregeld opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de evolutie van de epidemie.
   
 • Ondanks het uitzonderlijk karakter van de situatie en de moeilijkheden die het beroep onder zijn toezicht daardoor kan ondervinden, verwacht het College van de bedrijfsrevisoren dat zij zich nauwgezet blijven houden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die  op  hen  van  toepassing  zijn.

  De problemen waarmee u geconfronteerd zou kunnen worden als gevolg van de epidemie, kunnen nooit praktijken of gedragingen rechtvaardigen die tegen de geldende reglementeringen indruisen, die het beroep of het openbaar belang schaden.

  Ten slotte verwijst het College naar de Mededeling 2020/04 van het Instituut van de bedrijfsrevisoren 'Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden'. Deze mededeling is beschikbaar op de website van het Instituut van de bedrijfsrevisoren

Net zoals andere toezichthouders in het buitenland, zal het College deze mededeling, in voorkomend geval, actualiseren in functie van de evolutie van de situatie en van de overheidsmaatregelen.

Hoogachtend,

Bénédicte Vessié
Voorzitter van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor