2 oktober 2018

Met toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en de artikelen 5, § 1, 23°, 85, § 1, 6°, en 87, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna “de SWG/FT-wet”), heeft het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren beslist periodiek informatie in te zamelen zodat het over relevante gegevens over de bedrijfsrevisoren beschikt die noodzakelijk zijn om hun risicoprofiel op te maken.

Vragenlijst

Deze circulaire geeft uitvoering aan de beslissing van het College van 20 september 2018 om regels uit te vaardigen over de informatie die periodiek aan het College moet worden verstrekt in het kader van de vragenlijst die tot doel heeft de door de bedrijfsrevisoren gelopen risico’s inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme (hierna “WG/FT-risico’s”) te beoordelen.

Die informatie wordt verzameld via een elektronisch formulier dat ter beschikking wordt gesteld op het FiMiS-platform. De vragenlijst zal vanaf 15 oktober 2018 toegankelijk zijn. De informatie moet uiterlijk op 15 december 2018 in de onlineapplicatie worden ingevoerd en gevalideerd.

Er is geen link tussen de invoering van de Auditors Annual Cartography en de SWG/FT vragenlijst.

Voor wat de inhoud, het toepassingsgebied en de modaliteiten van overlegging van de gevraagde informatie betreft, verwijst het College naar circulaire 2018/01 van 20 september 2018.

Infosessies

Voor degenen die het wensen, zal het College twee infosessies organiseren, één in het Frans en één in het Nederlands, om de SWG/FT vragenlijst voor te stellen. Deze sessies zullen plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018. De Franstalige sessie zal om 10 uur starten, de Nederlandstalige sessie om 14 uur.

Mits voorlegging van een aanwezigheidsattest, geeft deze infosessie recht op twee uren permanente vorming.

Beide sessies zullen doorgaan in het gebouw van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61 te 1000 Brussel.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, kan de beschikbaarheid niet gegarandeerd worden. U wordt uitgenodigd u zo snel mogelijk en ten laatste op 25 oktober 2018 in te schrijven.

Na deze datum zullen de inschrijvingen niet meer aanvaard worden. De inschrijvingen moeten per e-mail gebeuren op het volgende adres: info@ctr-csr.be. Gelieve daarbij het volgende onderwerp te melden : “AML-REV : inschrijving sessie 13 november 2018” alsook de taal van de gekozen sessie, de naam van de deelnemer en, desgevallend, de naam van het kantoor dat de deelnemer vertegenwoordigt.

Het College zal de persoonsgegevens die u voor de inschrijving aan de infosessie verstrekt, conform haar privacybeleid verwerken.

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR