14 september 2015

Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Operationele Expertise en Ondersteuning
Dienst PB
Personenbelasting
Circulaire AAFisc Nr. 34/2015 (nr. Ci.RH.241/634.124) dd. 03.09.2015
Inkomstenbelastingen
Aftrekbare beroepskosten
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
Terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap
Bijdragen verschuldigd aan een Orde of een Beroepsinstituut
Jaarlijkse bijdragen verschuldigd door de titularissen van bepaalde gereglementeerde beroepen.

A. Inleiding

1. De circulaire AAFisc nr. 39/2014 (Ci.RH.241/633.255) van 13.10.2014 bespreekt het fiscaal statuut van de jaarlijkse bijdragen die accountants en belastingconsulenten, die hun activiteit effectief uitoefenen in de zin van de artikelen 34 en 38 van de wet van 22.04.1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, betalen aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
2. Beroepskosten: deze bijdragen zijn overeenkomstig art. 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aftrekbare beroepskosten.
3. Eigen kosten van de werkgever: de administratie aanvaardt, bij wijze van administratieve tolerantie en vanuit de bekommernis van vereenvoudiging, dat de tussenkomst van de werkgever (of de vennootschap) in deze bijdragen, wanneer zij verschuldigd zijn door één van zijn werknemers (of één van haar bedrijfsleiders), wordt beschouwd als een vergoeding bestemd tot het dekken van eigen kosten van de werkgever / vennootschap, voor zover is aangetoond dat deze vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten werd besteed.
4. Deze circulaire heeft tot doel de door voormelde circulaire toegestane regeling uit te breiden tot de bijdragen betaald door titularissen van andere beroepen, aan het Instituut of de Orde waarbij zij zijn aangesloten, wanneer deze betalingen gebeuren in een situatie gelijkaardig aan die van de accountants en belastingconsulenten.
5. De bijdragen worden beschouwd als zijnde betaald in een situatie gelijkaardig aan die van de accountants en belastingconsulenten wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
- Het beroep is gereglementeerd.
- Het dragen van de beroepstitel is beschermd door de wet of door een koninklijk besluit.
- Het beroep is onder supervisie geplaatst van een Orde of een Instituut gecreëerd door de wet of door een koninklijk besluit.
- Lid zijn van deze Orde of dit Instituut is verplicht om het beroep te kunnen uitoefenen.
- De betaling van de bijdrage is verplicht om lid te kunnen zijn van de Orde of het Instituut.

B. Beoogde beroepen

6. Onderstaande beroepen voldoen aan deze voorwaarden en kunnen dus eveneens genieten van het stelsel dat in de voormelde circulaire van 13.10.2014 is uiteengezet:
- effectenmakelaar;
- vastgoedmakelaar;
- architect;
- advocaat;
- erkend boekhouder en erkend fiscalist;
- auto-expert;
- landmeter-expert;
- gerechtsdeurwaarder;
- bedrijfsjurist;
- arts;
- notaris;
- apotheker;
- psycholoog;
- bedrijfsrevisor;
- dierenarts.

C. Beoogde bijdragen

7. Volgende bijdragen worden beoogd door deze circulaire.
Effectenmakelaars
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Erkenningsraad voor effectenmakelaars
Vastgoedmakelaars
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Architecten
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde van architecten
Advocaten
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde van advocaten
Erkende boekhouders en fiscalisten
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten
Auto-experts
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Instituut van de Auto-experts
Landmeters-experten
Jaarlijkse bijdrage betaald aan de federale Raad van landmeters-experten
Gerechtsdeurwaarders
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders
Bedrijfsjuristen
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Instituut voor bedrijfsjuristen
Artsen
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde van geneesheren
Notarissen
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Genootschap van notarissen
Apothekers
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde der apothekers
Psychologen
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Psychologencommissie
Bedrijfsrevisoren
Jaarlijkse bijdragen betaald aan het Instituut van de bedrijfsrevisoren
Dierenartsen
Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde der dierenartsen

D. Uitgeoefende activiteit

8. De aandacht wordt erop gevestigd dat, om deze bepalingen te kunnen toepassen, zowel inzake beroepskosten als inzake eigen kosten van de werkgever, het vereist is dat de titularissen van de hiervoor vermelde beroepen effectief de activiteit uitoefenen waarvoor de bijdrage verplicht is.

E. Inwerkingtreding

9. Deze circulaire is onmiddellijk van toepassing in alle stadia van de procedure.
Voor de Administrateur Grote Ondernemingen, tijdelijk belast met de functie van Administrateur-generaal van de Fiscaliteit,
P. GYSEN
Adviseur – Directeur

Gerelateerd