24 november 2011

 
De door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), KAURI en Business & Society Belgium georganiseerde uitreiking van de Award for Best Belgian Sustainability Report 2010 – editie 2011 vond vandaag, 24 november, plaats te Brussel. Deze prijs beloont de organisaties die het beste duurzaamheidsverslag hebben opgesteld, waaruit hun wens blijkt om, naast hun financiële gegevens, ook hun sociale en milieugebonden informatie mee te delen. Dit jaar werden voor de eerste keer drie categorieën onderscheiden: Delhaize Group (grote ondernemingen), De Duurzame Drukker (kleine ondernemingen) en Opnieuw&Co (andere organisaties).

Duurzaamheidsverslaggeving: een goed ingeburgerde traditie

Sinds vele jaren promoten het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, KAURI en Business & Society Belgium de bekendmaking van duurzaamheidsverslagen en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren zij, in partnerschap, de Award for Best Belgian Sustainability Report (de prijs voor het beste duurzaamheidsverslag). Voor de eerste keer werd een prijs uitgereikt aan drie categorieën van organisaties: de grote ondernemingen (> 50 werknemers), de kleine ondernemingen en de “andere organisaties”, zijnde verenigingen, sociaaleconomische instellingen en openbare overheden. “Deze evolutie is een weergave van de werkelijkheid. De grote ondernemingen hebben immers de beweging ingezet maar thans stellen wij vast dat organisaties, ongeacht hun grootte of activiteitensector, overtuigd zijn van het nut van het duurzaamheidsverslag als beheersinstrument”, verklaart Harry Everaerts, Voorzitter van de jury.

De jury werd samengesteld uit 15 leden uit de academische, socio-economische en sociale wereld, met inbegrip van bedrijfsrevisoren. De jury heeft, op basis van 15 beoordelingscriteria geïnspireerd op het Global Reporting Initiative (GRI), de duurzaamheidsverslagen van 54 in België actieve ondernemingen of organisaties onderzocht (2010: 44).

Delhaize Group, De Duurzame Drukker en Opnieuw&Co, laureaten 2011

“Dankzij een interne en externe dialoog heeft Delhaize Group enkel relevante informatie geselecteerd. Het verslag wordt gebruikt als een beheers- en toezichtsinstrument, met vermelding van duidelijke doelstellingen en transparante verwezenlijkingen. Kortom, een bruikbaar model voor andere organisaties”, stelt Véronique Graham, Project Manager, Business & Society Belgium

“De Duurzame Drukker, laureaat van de categorie ”kleine ondernemingen” bewijst dat dergelijke ondernemingen ook in staat zijn een zeer kwaliteitsvol verslag in te dienen waarbij rekening werd gehouden met de GRI-criteria, de betrokkenheid van de belanghebbenden en de externe controle door een onafhankelijke auditor”, stelt Wouter Vermeulen, Voorzitter van KAURI, met genoegen vast.

Ten slotte heeft Opnieuw&Co, laureaat voor de categorie “andere organisaties” en actief in de sector van de revalorisatie, een zeer duidelijk duurzaamheidsverslag ingediend dat de nadruk legt op de opdracht van de onderneming en verwijst naar prestatie-indicatoren.

Trends inzake duurzaamheidsverslaggeving

Naar aanleiding van de prijsuitreiking, die ongeveer 270 personen samenbracht, werden diverse workshops georganiseerd die de aandacht vestigen op een aantal fundamentele belangen:

-          geïntegreerde verslaggeving: er dient een globaal verslag te worden opgesteld dat zowel financiële als niet-financiële informatie bevat;

-          stakeholderdialoog om de personen te betrekken op wie de genomen beslissingen een invloed kunnen hebben;

-          materialiteit: het bepalen van de van materieel belang zijnde informatie die (economische, maatschappelijke en milieugebonden) gevolgen kan hebben voor de organisatie;

-          communicatie: de middelen voor interne en externe sensibilisering en de rol van de nieuwe communicatiemiddelen.

Het geïntegreerd verslag en de certificering van niet-financiële informatie vormen een belangrijke uitdaging onder de vermelde tendensen. “Naar het voorbeeld van financiële informatie, verhoogt de certificering door een bedrijfsrevisor in de hoedanigheid van onpartijdige en onafhankelijke deskundige de kwaliteit en betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. De verificatie door een onafhankelijke derde is een sleutelelement van de gedragslijnen van het GRI, de internationale autoriteit die de referentie is op gebied van duurzaamheidsverslaggeving”, stelt Michel De Wolf, Voorzitter van het IBR. “Wie kan aldus, inzake de vermindering van koolstofemissies, vertrouwen op een eenzijdige, niet-gecertificeerde communicatie?” 

Het IBR heeft derhalve niet enkel de bedoeling om handelsondernemingen, entiteiten  en non-profitondernemingen aan te zetten om hun niet-financiële informatie, zoals duurzaamheidsverslagen, te ontwikkelen maar ook om bedrijfsrevisoren instrumenten aan te reiken die hen toelaten deze informatie te certificeren.

Gerelateerd