3 mei 2024

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

 

Het European Expertise and Expert Institute (EEEI) werd opgericht in 2006. Dit Instituut beoogt een denkoefening te houden over de toekomst van expertise om zo bij te dragen aan:

  • het herdefiniëren van de rol en positie van de deskundige in onze samenleving;
  • het harmoniseren van de beroepspraktijken en -regels;
  • het harmoniseren van de Europese regelgeving inzake expertise;
  • het samenbrengen van de belangrijkste betrokken actoren (gerechtsdeskundigen, magistraten, advocaten, universiteiten) en gebruikersfederaties.

Sinds 2006 zijn de doelstellingen van het EEEI (onder meer): het bieden van een forum voor reflectie over de toekomst van het deskundigenonderzoek in Europa en de noodzakelijke harmonisatie van praktijken, het fungeren als een centrum voor interdisciplinaire en multinationale reflectie over en onderzoek naar de talrijke aspecten van expertise, het oprichten van een Europees documentatiefonds over expertise, alsmede (met een EU-subsidie) het helpen bij het coördineren van de nomenclatuur van (gerechts)deskundigen in Europa, het opzetten van een Europees register van deskundigen (in overleg met de nationale instanties) en het mogelijk maken dat deskundigen hun activiteit in alle Europese landen kunnen uitoefenen; dit betreft zowel de beoefenaars van economische beroepen als andere beroepsgroepen (artsen, enz.). 

Het EEEI werkt permanent samen met onder andere de EU (subsidies) en de gerechtelijke instanties van de diverse landen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de algemene vergadering 2023 werd gehouden in de lokalen van de rechtbank van koophandel in Keulen, dat de vergadering van het sturingscomité van april 2024 werd gehouden in de zaal van het Hof van Assisen in het gerechtsgebouw van Florence en de algemene vergadering 2024 in het Palazzio Vecchio (zaal van het stadhuis van Florence), met ontvangst door de voorzitster van de rechtbank van Florence en de burgemeester van de stad.

De algemene expertiseopdracht en het deskundigenonderzoek in het bijzonder houden rechtstreeks verband met de beroepskwalificaties en ervaring van de bedrijfsrevisoren: velen van hen voeren dergelijke opdrachten uit, hetzij als actieve bedrijfsrevisor, hetzij als verhinderde bedrijfsrevisor of erebedrijfsrevisor; de kwaliteit van de door de bedrijfsrevisor uitgevoerde expertise wordt unaniem erkend in onder meer de rechtbanken.  

Op initiatief van Etienne CLAES (gecertificeerd ITAA accountant en één van de twee medevoorzitters van het EEEI) heeft het IBR op 4 mei 2022 (in samenwerking met o. a. het ITAA) het internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen “Judicial expertise in accountancy and finance, its technological environment and its European dimension” medegeorganiseerd in de lokalen van het Hof van Beroep van Versailles. Gezien het belang van de onderwerpen voor ons beroep, heeft het IBR het lidmaatschap bij het EEEI aangevraagd en is het (actief) lid ervan geworden sinds de algemene vergadering van het EEEI gehouden in Keulen op 1 juni 2023. 

Het IBR heeft Fernand Maillard gemandateerd als vertegenwoordiger en laatstgenoemde is tijdens deze algemene vergadering van juni 2023 benoemd tot bestuurder-penningmeester van het EEEI; hij is ook lid van het uitvoerend comité en neemt deel aan de vergaderingen van het sturingscomité.  

Een actieve deelname van de leden van het IBR aan de EEEI-activiteiten (werkgroepen) wordt aangemoedigd: aarzel niet om u te melden indien u hiervoor belangstelling heeft. 

Gerelateerd

Basisopleiding 2024 voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen

Permanente vorming voor gerechtsdeskundigen Programma 2024

Programma 2023 permanente vorming voor gerechtsdeskundigen