8 december 2022

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

 

Van 14 tot 18 november had ik de gelegenheid om samen met IBR-voorzitter Patrick Van Impe en erevoorzitter Michel De Wolf de jaarlijkse algemene vergadering (2022 Council Meeting) van de International Federation of Accountants (IFAC) bij te wonen in Mumbai, de economische hoofdstad van India.

Deze jaarlijkse bijeenkomsten van het beroep, waar auditors en accountants uit de hele wereld samenkomen, zijn zeer belangrijk. Ze bieden de mogelijkheid om wereldwijd de vinger aan de pols van het beroep te houden, om de uitdagingen en zorgen van buitenlandse collega's te begrijpen, en zijn een essentiële bron van ideeën en inspiratie voor het thuisfront.

Wat kunnen we van deze vergadering onthouden?

Rapportering en controle van duurzaamheidsinformatie zijn de volgende grote uitdagingen voor het beroep

Het rapporteren en controleren van duurzaamheidsinformatie is ongetwijfeld wereldwijd de belangrijkste uitdaging voor ons beroep in de komende jaren. De taak die voor ons ligt is immens. Allereerst is er de technische uitdaging om in recordtijd nieuwe verslaggevings- en controlenormen voor duurzaamheidsinformatie op te stellen. Hoewel de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hard werkt, is er echter geen garantie dat de beoogde timing zal kunnen worden nageleefd.

Ten tweede moeten wij onze cliënten die met deze nieuwe eisen worden geconfronteerd, sensibiliseren. Velen van hen zijn zich momenteel onvoldoende bewust van het effect van deze nieuwe normen op hun bedrijfsmodel. De meeste van onze cliënten zullen hun organisatie ingrijpend moeten veranderen, of zelfs helemaal omvormen.

Ook onze auditkantoren staan voor een ingrijpende verandering. We zullen zowel intern (via opleidingen) als extern (door deskundigen in onze kantoren aan te trekken) nieuwe vaardigheden moeten verwerven om deze nieuwe opdrachten te kunnen uitvoeren.

De voorzitter van IFAC heeft het beroep in klare taal aangemoedigd deze uitdaging vastberaden en professioneel aan te gaan.

Voor de Europese Unie staat deze uitdaging als het ware voor de deur. Vóór eind 2022 zal de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten hebben dan 18 maanden de tijd om het in hun nationale wetgeving om te zetten. We zullen bijzondere aandacht besteden aan dit omzettingsproces in ons land, zodat naar behoren rekening wordt gehouden met het door de bedrijfsrevisoren gewaarborgde algemeen belang.

Definitief akkoord met de ‘Monitoring Group’

Na meerdere jaren van onderhandelen konden Kevin Dancey en Alan Johnson, respectievelijk CEO en voorzitter van IFAC, met trots aankondigen dat een akkoord was bereikt met de Monitoring Group over de goedkeuringsprocedure voor normen die van toepassing zijn op ons beroep.

De Monitoring Group is een orgaan dat bestaat uit een aantal internationale financiële instellingen en regelgevers die zich ertoe verbinden het openbaar belang te bevorderen in aangelegenheden die verband houden met de vaststelling van internationale controlestandaarden en de kwaliteit van de audit. Het wordt momenteel gezamenlijk voorgezeten door Jean-Paul Servais, voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), en Paul Munter van de Securities and Exchange Commission (SEC).

Zonder in te gaan op de technische details van de overeenkomst tussen de Monitoring Group en IFAC, kan ik benadrukken dat het doel is ervoor te zorgen dat het proces van opstelling en goedkeuring van internationale controlestandaarden kwaliteitsstandaarden oplevert die niet alleen technisch robuust zijn, maar ook rekening houden met de bezorgdheden van algemeen belang van alle belanghebbenden en de goede werking van de financiële markten (vertegenwoordigd door de Monitoring Group).

Ons beroep kan deze overeenkomst, die de geloofwaardigheid van de internationale standaarden voor auditors wereldwijd en dus ook in ons land verder zal vergroten, van harte toejuichen. Dit zal de besprekingen met de Hoge Raad voor de Economische beroepen (HREB) vergemakkelijken binnen het vaak te lange proces van goedkeuring van normen in België.

De Belgische delegatie heeft tijdens de besprekingen van deze overeenkomst haar bezorgdheid en verwachtingen ten aanzien van dit nieuwe orgaan geuit. Wij herinnerden er met name aan dat de controlestandaarden niet alleen betrekking hebben op instellingen van openbaar belang en derhalve evenredig moeten blijven met de omvang en de complexiteit van de gecontroleerde ondernemingen.

De CEO van IFAC, Kevin Dancey, verzekerde ons dat dit het geval zou zijn en dat het ontwerp van controlestandaard voor de controle van minder complexe entiteiten (LCE’s) onverwijld zijn goedkeuringsproces zou voortzetten.

Aantrekkelijkheid van het beroep

De aantrekkelijkheid van het beroep is een wereldwijde uitdaging die bovenaan de agenda staat van alle auditverantwoordelijken in bijna elk land ter wereld.

Dit mondiale probleem kan echter alleen lokaal worden opgelost. IFAC moedigt ons aan om op lokaal niveau alle nodige initiatieven te nemen om de aantrekkelijkheid van ons beroep te verbeteren teneinde de beste mensen aan te trekken, op te leiden en aan boord te houden.

Voorzitter Patrick Van Impe heeft bij zijn terugkeer in België reeds verschillende initiatieven in die zin genomen, in overleg met de stagecommissie van het IBR.

We zullen u hier later meer over vertellen.

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aan het hoofd van IFAC

IFAC heeft mevrouw Asmâa Resmouki tot nieuwe voorzitter gekozen. Mevrouw Resmouki is de eerste IFAC-voorzitter uit de regio Afrika-Midden-Oosten en de derde vrouwelijke voorzitter. Zij zal een termijn van twee jaar uitzitten tot november 2024. Asmâa Resmouki is in november 2017 toegetreden tot de Raad van IFAC, voorgedragen door de Ordre des Experts-Comptables du Maroc.

Naast haar werk voor IFAC was zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de Pan African Federation of Accountants (PAFA), waarvan zij zes jaar deel uitmaakte. Mevrouw Resmouki heeft meer dan 30 jaar ervaring in het beroep, waaronder als partner in twee auditkantoren.

De IFAC-Raad heeft ook Jean Bouquot tot ondervoorzitter gekozen. Jean Bouquot was van 2017 tot 2020 voorzitter van de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (Frankrijk). Hij heeft meer dan 42 jaar ervaring als auditor in verschillende functies en uitgebreide internationale activiteiten.

Wij mogen verheugd zijn met deze benoemingen van voormalige partners van auditkantoren, beiden Franstalig, waardoor de stemmen van Afrika en Europa kunnen worden gehoord in een wereld die historisch gezien wordt gedomineerd door de Angelsaksische cultuur.

De voorzitter van het IBR en ikzelf hebben hen van harte gefeliciteerd en onze wens uitgesproken voor een constructieve samenwerking met ons land.

 

World Congress of Accountants

Na de IFAC-Raad heeft het Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) bijna 6.000 deelnemers (waarvan 4.500 uit India) verwelkomd op het World Congress of Accountants (WCOA).

Het was een gelegenheid voor de audit- en accountancysector van het Indiase subcontinent om haar dynamiek te tonen en tevens een lesje nederigheid voor het oude Europa.

 

Gerelateerd

Het IBR blijft zijn collega's in de Democratische Republiek Congo steunen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC)

Het IBR ontving op 17 maart Olivia Kirtley, voorzitster van de IFAC