18 oktober 2018

De wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht ingevoegd in het Wetboek economisch recht (WER) voegt een nieuw boek Insolventie van ondernemingen toe aan het WER. Deze wet is in werking getreden op 1 mei 2018.

Het toepassingsgebied omvat alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, landbouwers en VZW’s.

Deze wet beoogt de wet van 3 januari 2009 betreffende de continuïteit van de onderneming (WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (Faill. W.) te moderniseren, coherent te maken en in boek XX WER  te integreren. Deze wet brengt wijzigingen aan de opdrachten van de economische beroepsbeoefenaars en bijgevolg ook aan de Interinstitutenaanbeveling van 8 juni 2016 inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid, en artikel 17, § 2, 5° en 6° van de WCO.

Gerelateerd