18 oktober 2022

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

 

Met het oog op de steeds strengere documentatieverplichtingen die aan de bedrijfsrevisoren worden gesteld, en om bedrijfsrevisoren te helpen bij de correcte maar pragmatische toepassing van de ISA's,  heeft de werkgroep ISA (*), samen met de Commissie Normen, tools ontwikkeld om de implementatie van een efficiënte ISA-audit binnen bedrijfsrevisorenkantoren te vergemakkelijken. Deze tools worden gepubliceerd op de ICCI-website naarmate ze worden ontwikkeld: Tools voor een efficiënte ISA-audit (icci.be).

Deze tools zijn ook verbeteringen van sommige van de bestaande ISA-checklists die zijn gepubliceerd op de ICCI-website en vormen zo een meer complementair en pragmatisch geheel.

Het doel is om de bedrijfsrevisoren richtlijnen en modellen van werkdocumenten aan te bieden per thema.

Alle tools zijn gebaseerd op enerzijds de documentatie beschikbaar op de website van het IBR of van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en anderzijds op de bij bedrijfsrevisoren  vastgestelde praktijk. Zij beogen doeltreffendheid en tijdsbesparing, kortom efficiëntie, en kunnen facultatief door de bedrijfsrevisorenkantoren worden gebruikt.

De bedrijfsrevisoren die van deze tools gebruik willen maken, moeten deze eerst zorgvuldig aan elke specifieke situatie aanpassen, aangezien deze op zich niet de overeenstemming met de ISA’s waarborgen.  

Sinds september 2021 heeft de werkgroep 9 tools gepubliceerd over de volgende thema's:

  1. de bepaling van materialiteit;
  2. de aanpak voor het verzamelen van informatie over verbonden partijen (ISA 550 verbonden partijen);
  3. de evaluatie van de continuïteitsbeoordeling van de gecontroleerde entiteit, in overeenstemming met ISA 570 Going Concern;
  4. de inschatting van de risico’s op fraude en management override van elke gecontroleerde entiteit in overeenstemming met ISA 240 betreffende fraude;
  5. een checklist voor de planning en uitvoering van de controle, overeenkomstig de internationale controlenormen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  6. een dubbele checklist betreffende de gegevensgerichte cijferanalyses (GCA) (Substantial Analytical Procedures – SAP): een checklist voor het algemeen analytisch onderzoek en een checklist voor de GCA per cyclus (inkopen, verkopen, loonlijst, vaste activa),  die moet worden aangepast aan de beschikbare informatie bij elke client;
  7. het jaarverslag (ISA 720 (Herzien));
  8. de controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening  o.b.v. het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, CBN-adviezen en het Vzw jaarrekeningzakboekje; en
  9. de inventarisatie en risico’s mbt serviceorganisaties en deskundigen – ISA 402 (Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruik maken van een serviceorganisatie).

Aan deze lijst zullen nog twee tools worden toegevoegd:  een checklist over de interne beheersingsactiviteiten met betrekking tot respectievelijk de aankoop-, verkoop- en personeelscyclus (ISA 315 (Herzien) betreffende de risico’s op een afwijking van materieel belang) en een tool met betrekking tot steekproeven (ISA 530 betreffende het gebruiken van steekproeven bij een controle).

 

* De werkgroep 'ISA', onder het voorzitterschap van Noëlle Lucas, is samengesteld uit volgende leden: Chantal Bollen, Guy Cox, Véronique Lebrun, Christophe Remon, Jan Smits, Jan Van Brabant, Kim Van Loon en bijgestaan door Stéphanie Quintart, personeelslid van het IBR. Verder hebben ook Freddy Caluwaerts en Inge Saeys hun medewerking verleend aan de uitwerking van de eerste tools.

Gerelateerd

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)