16 februari 2018

Het is noodzakelijk om de transparantie van de sociale en milieu-informatie die door ondernemingen uit alle sectoren wordt verstrekt, te verbeteren. Dat erkende de Commissie  in haar Akte voor de interne markt ("De Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen"), en opnieuw in de mededeling met als titel “Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

De richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen beantwoordt aan één van de essentiële engagementen van deze nieuwe strategie. Ze beoogt grote organisaties van openbaar belang die meer dan 500 mensen tewerkstellen de verplichting op te leggen om relevante en concrete informatie bekend te maken over beleidskeuzes, risico’s en resultaten rond 
 • milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden,
 • respect voor mensenrechten en strijd tegen corruptie, en
 • diversiteit in de raad van bestuur.

De informatie moet openbaar gemaakt worden in het jaarverslag. De ondernemingen kunnen de bestaande nationale of internationale rapporteringssystemen gebruiken.

Als ondernemingen menen dat bepaalde domeinen voor hen niet relevant zijn, mogen zij de redenen hiervan toelichten i.p.v. een beleid op te stellen voor deze domeinen. Wanneer een onderneming niet betrokken is bij een welbepaald domein moet zij geen informatie bekendmaken: ze moet enkel toelichten waarom zij het niet doet. Bovendien kan de informatie bekendgemaakt worden  door de groep en niet door elke onderneming die lid is van een groep.

Over transparantie van de diversiteit binnen de beslissingsorganen, moeten de grote beursgenoteerde bedrijven informatie verstrekken over hun diversiteitsbeleid. Daarbij moeten onder meer aan bod komen: de criteria
 • leeftijd,
 • geslacht,
 • geografische oorsprong,
 • opleiding en
 • beroepservaring.
In de bekendmaking moet duidelijk worden gemaakt wat de doelstellingen zijn van het beleid, hoe het ten uitvoer is gelegd en welke de resultaten zijn.

Ondernemingen die geen diversiteitsbeleid hebben, moeten de redenen daarvoor aangeven. Deze benadering ligt in de lijn van het beleid inzake corporate governance in de Europese Unie.

De richtlijn bepaalt dat de Commissie richtsnoeren moet opstellen om de bekendmaking van niet-financiële informatie door ondernemingen te vergemakkelijken, rekening houdend met
 • de huidige beste praktijken,
 • de internationale ontwikkelingen en
 • de resultaten van aanverwante initiatieven van de Europese Unie.

Openbare raadpleging

De Commissie houdt een openbare raadpleging over niet-bindende richtsnoeren over de bekendmaking van niet-financiële informatie. De raadpleging loopt  tot 15 april 2016.

Gerelateerd