15 juni 2012

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor legt de Raad van het IBR zijn ontwerp van norm inzake de toepassing in België van de ISAE en de ISRS normen ter openbare raadpleging voor.

U vindt hieronder het ontwerp van norm. U kunt uw commentaren tot 15 oktober 2012 overmaken via het volgende emailadres: tech@ibr-ire.be.

Bijgevoegd vindt u tevens, ten informatieve titel, het begeleidingsplan van het IBR inzake de invoering in België van de ISAE- en de ISRS-standaarden.

De Raad van het IBR wenst u hierbij eveneens een aantal praktische tools aanbieden voor de toepassing van deze norm. Hiertoe vindt u bijgevoegd een leeswijzer – in het Engels, het Frans en het Nederlands – alsook een aantal voorbeeldverslagen die de toepassing van de ISAE en ISRS normen, en in het bijzonder ISAE 3000 en ISRS 4400, op concrete wijze illustreren. Het gaat meer bepaald om:

ISRS 4400: 1) Pharma Tax, 2) Fost Plus, 3) Subsidie-aanvragen bij de Europese Commissie (zie ook http://cordis.europa.eu/audit-certification/certification-fp7-info_en.html)

ISAE 3000: 1) Duurzaamheidsverslag en KPI (Engels), 2) Duurzaamheidsverslag en koolstof-indicatoren (Engels), 3) Pro forma geconsolideerde financiële informatie (Engels), 4) Tevens kan verwezen worden naar de omzendbrief 2011/5 van het IBR betreffende het bijzonder commissarisverslag met betrekking tot de gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake technische buitendienststellingen van gereguleerde activa (Regulated Asset Base, RAB) voor de beheerders van distributienetten voor elektriciteit en aardgas.

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.

Gerelateerd

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022