8 oktober 2018

De wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht schaft het begrip van handelaar en handelsverrichtingen op 1 november 2018 af.
 
Wij wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat de wetgever de wens uitte om de huidige onverenigbaarheden voor de gereglementeerde beroepen niet in het gedrang te brengen. Aldus bepaalt artikel 254 van de wet van 15 april 2018: “(…) laat deze wet de toepassing onverlet van wettelijke, reglementaire of deontologische bepalingen die met verwijzing naar "handelaar", "koopman" of afgeleide begrippen beperkingen opleggen aan de toegelaten activiteiten van gereglementeerde beroepen.”
 
De vraag rijst hoe deze uitzondering moet worden verstaan na het verdwijnen van het handelsbegrip.

Gerelateerd

Afschaffing van het begrip “handelaar” – impact op de bedrijfsrevisoren

Marc BIHAIN, Secretaris-generaal IBR