22 januari 2019

Onderhavige mededeling beoogt te informeren omtrent de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, die op 1 januari 2018 in werking is getreden.
 
De inwerkingtreding van deze wet werd meermaals uitgesteld vanwege het feit dat de invoering van het pandregister veel langer duurde dan oorspronkelijk voorzien.
 
De nieuwe pandwet hervormt op ingrijpende wijze het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Zowel het pandrecht als het eigendomsvoorbehoud kunnen voortaan worden ingeschreven in het nationaal pandregister.

Gerelateerd