3 juni 2020

In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2020 verscheen de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen. Deze wet zet de gewijzigde “Aandeelhoudersrichtlijn” van 17 mei 2017 (SRD II) om die nieuwe verplichtingen invoert voor genoteerde vennootschappen. De Europese wetgever trachtte de positie van de aandeelhouders te versterken en hun langetermijnbetrokkenheid te bevorderen, door hen te betrekken bij het remuneratiebeleid en transacties met verbonden partijen aan strengere regels te onderwerpen.

De aandeelhouders van genoteerde vennootschappen krijgen meer zeggenschap over de verloning van de leden van het bestuursorgaan, de leden van de directieraad, de personen belast met het dagelijks bestuur, en de personen belast met de leiding. De procedure inzake transacties met verbonden partijen sluit aan bij de bestaande regeling voor intragroepsbelangenconflicten (art. 7:97 en 7:116 WVV) maar het toepassingsgebied ervan wordt in grote mate uitgebreid.

Deze wet heeft ook bepaalde inhoudelijke verbeteringen en correcties aan het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV) aangebracht, naast de louter technische wijzigingen van WVV die er vooral op gericht zijn de regels voor alle vennootschapsvormen, de beide taalversies en de kruisverwijzingen, op elkaar af te stemmen en consistent te maken.

Gerelateerd

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

'Bestuursorgaan' of 'raad van bestuur': is een verduidelijking nuttig?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor