4 juni 2021

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd de belangenconflictenregeling uitgebreid tot de andere rechtspersonen van het WVV dan de NV en de BV. De WVV-Reparatiewet van 28 april 2020 heeft de procedure inzake transacties met verbonden partijen gewijzigd die aansluit bij de bestaande regeling voor betrekkingen binnen een groep waarvan een groepsvennootschap genoteerd is, maar het toepassingsgebied ervan werd in grote mate uitgebreid.

Als bijlage vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdracht van de commissaris, zowel bij de belangenconflictenregeling in hoofde van een bestuurder in vennootschappen, VZW’s en stichtingen als bij intra-groepsbelangenconflicten.

Deze technische nota houdt de interpretatie van de Raad van het IBR in op datum van 28 mei 2021.

De technische nota’s zijn bedoeld om praktische ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren te bieden bij de uitoefening van hun opdracht. Zij hebben geen verplichte normatieve draagwijdte maar beogen de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt.

In geen geval wijzigen de technische nota’s de bestaande normen noch worden deze erdoor opgeheven.

 

Gerelateerd

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten