5 juli 2021

De wet van 2 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2021 en treedt in werking op de tiende dag na deze bekendmaking.

Deze wet wijzigt onder meer de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna "AWW"), teneinde de verplichting voor de onderworpen entiteiten (met inbegrip van de bedrijfsrevisoren) opnieuw in te voeren om , langs elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie ieder verschil mee te delen dat zij vaststellen tussen de informatie over de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register en de informatie over de uiteindelijke begunstigden waarover zij beschikken (nieuw artikel 74/1, §1 van de AWW).

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !