13 december 2021

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen ter openbare raadpleging voor.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 13 februari 2022.

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

Deze ontwerpnorm zal, eenmaal goedgekeurd, de norm van 13 december 2013 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen opheffen.

We wijzen erop dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020. De aan openbare raadpleging voorgelegde ontwerpnorm zal pas in werking treden na goedkeuring door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de minister van Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet echter voorrang op een beroepsnorm. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om de aan openbare raadpleging voorgelegde ontwerpnorm anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake deze opdracht.

U kunt uw commentaren tot en met 13 februari 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Het opstellen van normen kan worden beschouwd als een opdracht van algemeen belang in de zin van artikel 6.1. e) GDPR. Daarom willen wij erop wijzen dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie. U kan zich evenwel steeds verzetten tegen het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het Informatiebeleid van het IBR inzake de verwerking van persoonsgegevens of om ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst te bekomen.

 

Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

De staat van activa en passiva

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie