22 december 2021

In toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in 2017 beslist dat de bedrijfsrevisoren en de bedrijfsrevisorenkantoren jaarlijks aan het College een reeks gegevens moeten meedelen betreffende hun kantoororganisatie, hun controle-opdrachten en hun honoraria voor controle- en niet-controlediensten. 

Deze informatie heeft steeds betrekking op het voorbije kalenderjaar, ongeacht de datum van afsluiting van het boekjaar van het kantoor en moet worden ingebracht via de “Auditors Annual Cartography”, een specifieke webapplicatie, die door het College werd ontwikkeld in de FiMiS-tool. 

Het College stelt een handleiding en een document met FAQ ter beschikking om de bedrijfsrevisoren te helpen bij het invullen van de “Auditors Annual Cartography”.

Het is om meerdere redenen van belang dat deze gegevens eveneens toegankelijk zijn voor het IBR en correct werden ingevuld. Deze informatie dient onder meer als berekeningsbasis voor de opvraging van de bijdragen. De Stagecommissie gebruikt eveneens deze gegevens tijdens de analyse van het profiel van kandidaat-stagemeesters en meer bepaald om na te gaan of kandidaat-stagemeesters op jaarbasis minstens duizend uren revisorale opdrachten met een voldoende diversiteit kunnen aanbieden aan hun stagiairs. Tot slot kan het IBR op basis van 

deze informatie een globaal inzicht verwerven in de evolutie van het beroep, hetgeen niet enkel van belang is voor het vervullen van zijn wettelijke opdrachten maar ook voor de belangenbehartiging van de leden. 

Aangezien er geen mogelijkheid tot automatische informatieoverdracht in de webapplicatie “Auditors Annual Cartography” van het College is voorzien, bevestigde de Raad van het IBR van 17 december 2021 zijn vorige beslissingen: de bedrijfsrevisoren moeten dezelfde informatie aan het IBR overmaken als deze die aan het College werd overgemaakt. 

De bedrijfsrevisoren zijn verantwoordelijk voor het correct overmaken van de gegevens en moeten als volgt te werk gaan: 

  1. De gegevens inbrengen in de Auditors Annual Cartography van het College; 
  2. De ingebrachte gegevens in XML-formaat downloaden vanuit de Auditors Annual Cartography of opslaan uit de e-mail die u van het Collega ontvangt nadat de gegevens werden ingebracht (meer informatie over het downloaden van de XML-bestand in FiMiS kunt u terugvinden in de FAQ die door het College ter beschikking worden gesteld);
  3. Het gedownloade XML-bestand via uw portaal en/of het portaal van uw kantoor (https://portal.ibr-ire.be) opladen via het tabblad basisgegevens.

U kunt hierna een schermafdruk vinden die de functionaliteit beschrijft in het portaal van het IBR (tabblad basisgegevens):

Deze informatie moet uiterlijk op 20 februari 2022 aan het IBR worden bezorgd.

Voorgaande beslissing van de Raad van het IBR werd genomen in het licht van artikel 31 van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR waarin het volgende wordt bepaald:

“De Raad kan de bedrijfsrevisoren en de geregistreerde auditkantoren verzoeken om voorlegging van alle informatie die hij nodig acht binnen de door de wet aan het Instituut toevertrouwde opdrachten of in het kader van een verzoek vanwege het College. 
…/… 
De Raad bepaalt de vorm, de inhoud en de periodiciteit van de informatie bedoeld in (…).”

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat artikel 33 van hetzelfde koninklijk besluit van toepassing is indien de bedrijfsrevisor zou nalaten om de gevraagde informatie mee te delen.

Indien u vragen heeft over de te volgen procedure of hierbij moeilijkheden ondervindt, kan u contact met ons opnemen via het e-mailadres cartography@ibr-ire.be.

We willen benadrukken dat de toegang tot de gegevens die aan het Instituut worden overgemaakt beperkt is en strikt gelimiteerd wordt tot deze die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van het IBR. Het gebruik voor statistische doeleinden is eveneens voorzien, maar in dit geval wordt de informatie enkel op geaggregeerde wijze geraadpleegd.  

De personeelsleden van het IBR zijn bovendien gehouden de verplichtingen inzake beroepsgeheim na te leven, bestraft op grond van artikel 458 van het strafwetboek. We verwijzen u voor het overige naar het privacybeleid van het IBR. 

Gerelateerd

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Belangrijke updates in de nieuwe versie van de excel-tool "1.17", 11 maart 2024

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Mededeling 2023/03: Auditors Annual Cartography - Berekening van de veranderlijke bijdrage