20 september 2022

Op 1 januari van dit jaar trad de nieuwe norm permanente vorming in werking. Het is van wezenlijk belang dat elke bedrijfsrevisor voldoet aan de vereisten inzake permanente vorming. De meeste opleidingen worden georganiseerd in het najaar. 

Daarom acht de Raad van het Instituut het aangewezen om enkele kernpunten samen te vatten en uw aandacht te vragen voor een paar belangrijke verschillen met de vroegere norm.

 

1. 84 van de 120 uren (over 3 jaar) dienen betrekking te hebben op vormingen van de categorieën 1, 2 en 3

Dat zijn de IBR/ICCI vormingen (categorie 1), de goedgekeurde vormingen die worden georganiseerd door de bedrijfsrevisorenkantoren (categorie 2) en de opleidingen die worden georganiseerd door externe organisaties, zoals universiteiten en hogescholen, met het IBR vergelijkbare Belgische en buitenlandse beroepsorganisaties (bijvoorbeeld het ITAA, Accountancy Europe, FIDEF…) en commerciële vormingsoperatoren (categorie 3).

Tegelijkertijd houdt dat in dat de vormingen van de categorieën 4 (deelname aan technische commissies van bijvoorbeeld het IBR), 5 (geven van cursussen, medewerking aan technische publicaties) en 6 (individuele vorming) maximaal in rekening kunnen worden gebracht voor 36 uren (van de 120 uren over een periode

van 3 jaar).

 

2. 84 van de 120 uren (over 3 jaar) dienen betrekking te hebben op de 1e en 2e Richtlijn

Meer dan 2/3e van de vormingsinspanningen dient gericht te zijn op het verwerven van specifieke beroepstechnische kennis (1e Richtlijn) en kennis rond plichtenleer en kantoororganisatie (2e Richtlijn). 

Vormingen rond management- en sociale skills (soft skills) (3e Richtlijn) komen maximaal voor slechts 36 uren in aanmerking.

 

3. 120 uren over drie jaren, 8 uren per jaar aan IBR-ICCI vorming 

Dit belangrijke principe blijft ongewijzigd: over een periode van drie kalenderjaren moet in het totaal 120 uren vorming worden gevolgd, met een minimum van 20 uren per kalenderjaar. Elk kalenderjaar afzonderlijk dient hiervan minstens 8 uren gevolgd te worden bij het IBR/ICCI. Hier geldt het principe van het driejaarlijkse gemiddelde niet.

Meer nog: de IBR/ICCI-vormingsuren zullen vanaf dit jaar strikt per kalenderjaar worden geteld. Enkel de datum van de vorming is van belang

Wacht niet tot december om IBR/ICCI-vormingsuren te verzamelen en plan nu reeds voldoende vormingssessies in bij uw Instituut.

 

4. Vormingsprogramma’s van kantoren en van commerciële vormingsoperatoren dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden 

Net als de vormingsprogramma’s van de bedrijfsrevisorenkantoren, dienen ook de opleidingen van commerciële vormingsoperatoren voorafgaandelijk goedgekeurd te worden om voor uw vormingsprogramma in aanmerking te komen. Wenst u een vorming te volgen bij een dergelijke operator, ga dan bij de organisator of bij het IBR na of deze vorming voorafgaandelijk werd goedgekeurd.

 

5. Aanwezigheidstest bij vormingen op afstand 

Voor vormingen op afstand dient de aanwezigheid gecontroleerd te worden aan de hand van een aanwezigheidstest, zodat de overeenstemmende vormingsuren kunnen gevalideerd worden. In de praktijk betekent dit dat u moet antwoorden op enkele vragen die tijdens de webinars worden gesteld.

 

6. Een maximum van 12 uren individuele vorming op driejaarlijkse basis (categorie 6) 

Het inbrengen van individuele vorming – lectuur, persoonlijke studie – wordt beperkt tot 12 uren op driejaarlijkse basis. Bovendien dienen deze uren behoorlijk gedocumenteerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van een timesheet.

Gelieve er rekening mee te houden dat in de toepassing op het portaal waarin u uw gevolgde vormingen dient in te brengen, nog enkele preciseringen moeten worden aangebracht om de modaliteiten van de nieuwe norm weer te geven. Door technische en personeelsproblemen bij onze informatica-provider, waarvoor onze excuses, kan het nog tot het einde van het jaar duren voor alles op punt staat. Mogen we u daarom verzoeken om uw vormingsinspanningen pas in het portaal in te geven eens deze toepassing werd geüpdatet. We brengen u onverwijld op de hoogte van zodra dit het geval is. Gelieve intussen uw opleidingen en vormingen voor uzelf bij te houden.

 

Gerelateerd

ESG vormingsprogramma 2024

Liberform: Verbeter je professionele vaardigheden met aantrekkelijke opleidingspremies

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen