1 februari 2023

In toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in 2017 beslist dat de bedrijfsrevisoren en de bedrijfsrevisorenkantoren (met uitzondering van de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren) jaarlijks aan het College een reeks gegevens moeten meedelen betreffende hun kantoororganisatie, hun controle-opdrachten en hun honoraria voor controle- en niet-controlediensten. Het College van toezicht heeft deze beslissing bevestigd op 14 november 2022 (College Beslissing 2022/01).

Deze informatie heeft steeds betrekking op het voorbije kalenderjaar, ongeacht de datum van afsluiting van het boekjaar van het kantoor en moet worden ingebracht via de “Auditors Annual Cartography”, een specifieke webapplicatie, die door het College werd ontwikkeld in de FiMiS-tool.

Het College stelt op de website van de FSMA een handleiding en een document met FAQ ter beschikking om de bedrijfsrevisoren te helpen bij het invullen van de Auditors Annual Cartography”.

Het is om meerdere redenen van belang dat deze gegevens eveneens toegankelijk zijn voor het IBR en correct werden ingevuld. Deze informatie dient onder meer als berekeningsbasis voor de opvraging van de bijdragen. De Stagecommissie gebruikt eveneens deze gegevens tijdens de analyse van het profiel van kandidaat-stagemeesters en meer bepaald om na te gaan of kandidaat-stagemeesters op jaarbasis minstens duizend uren revisorale opdrachten met een voldoende diversiteit kunnen aanbieden aan hun stagiairs. Tot slot kan het IBR op basis van deze informatie een globaal inzicht verwerven in de evolutie van het beroep, hetgeen niet enkel van belang is voor het vervullen van zijn wettelijke opdrachten maar ook voor de belangenbehartiging van de leden.

Aangezien er geen mogelijkheid tot automatische informatieoverdracht in de webapplicatie “Auditors Annual Cartography” van het College is voorzien, bevestigde de Raad van het IBR van 27 januari 2023 zijn vorige beslissingen: de bedrijfsrevisoren moeten dezelfde informatie aan het IBR overmaken als deze die aan het College werd overgemaakt.

De bedrijfsrevisoren zijn verantwoordelijk voor het correct overmaken van de gegevens en moeten als volgt te werk gaan:

  1. De gegevens inbrengen in de Auditors Annual Cartography van het College;
  2. De ingebrachte gegevens in XML-formaat downloaden vanuit de Auditors Annual Cartography of opslaan uit de e-mail die u van het Collega ontvangt nadat de gegevens werden ingebracht (meer informatie over het downloaden van de XML-file in FiMiS kunt u terugvinden in de FAQ die door het College ter beschikking worden gesteld);
  3. Het gedownloade XML-bestand via uw portaal en/of het portaal van uw kantoor (portal.ibr-ire.be) opladen via het tabblad basisgegevens.
Deze informatie moet uiterlijk op 20 februari 2023 aan het IBR worden bezorgd.

Meer info in de volledige versie van deze mededeling hieronder:

Gerelateerd