13 februari 2023

Zoals vermeld in de Mededeling 2023/01 dienen de bedrijfsrevisoren hun aangifte Auditor Annual Cartography tegen 20 februari 2023 over te maken aan het IBR. 

De berekening van de veranderlijke bijdrage 2023 gebeurt op basis van de volgende codes die in de Auditors Annual Cartography zijn opgenomen:

  • Code 040: Actieve opdracht op 31/12 waarvoor een IBR-bijdrage verschuldigd is
  • Code 3000: REVISORALE OPDRACHTEN - A) Wettelijke controleopdrachten van de jaarrekening
  • Code 3011: REVISORALE OPDRACHTEN - B) Andere wettelijke revisorale opdrachten - Onderworpen aan IBR-bijdragen

Een aantal confraters heeft opgemerkt dat de definitie van deze codes, die door het CTR-CSR werd opgenomen in de Gebruikshandleiding van de Auditors Annual Cartography, niet in overeenstemming is met de informatie die het IBR vraagt voor de berekening van de veranderlijke bijdrage. 

Wij herinneren eraan dat de informatie die wordt gevraagd voor de berekening van de veranderlijke bijdrage overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering van 29 april 2022 als volgt werd vastgelegd, zijnde de in de loop van het burgerlijk jaar 2022 gefactureerde honoraria met betrekking tot:

  • de opdrachten die bij of krachtens de wet aan de commissaris worden toevertrouwd (wat zou moeten overeenkomen met code 3000); en
  • de opdrachten die bij of krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitsluitend aan de bedrijfsrevisor worden toevertrouwd (wat zou moeten overeenkomen met code 3011).

De veranderlijke bijdrage wordt verder aangevuld met een bijkomende bijdrage per commissarismandaat op 31 december (wat moet overeenkomen met code 040). 

Indien u van oordeel bent dat de gegevens die u met betrekking tot bovenstaande codes heeft ingevuld in de Auditors Annual Cartography afwijken van de gegevens die volgens u dienen te worden weerhouden voor de berekening van uw veranderlijke bijdrage, dan kunt u ons deze gegevens samen met de onderliggende motivatie voor de verschillen met uw FIMIS-aangifte meedelen per e-mail via het volgende e-mailadres: cartography@ibr-ire.be.

Gerelateerd

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Belangrijke updates in de nieuwe versie van de excel-tool "1.17", 11 maart 2024

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR