20 november 2023

Het openbaar register wordt bijgehouden door het IBR, onder de verantwoordelijkheid van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, in de vorm van een elektronische databank die voor elke bedrijfsrevisor en elk bedrijfsrevisorenkantoor de datum aangeeft van de laatste actualisering (artikel 17, § 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren).

Om hun opdrachten correct te kunnen uitvoeren is het zowel voor het Instituut als voor het College van groot belang dat de gegevens die zijn opgenomen in het openbaar register volledig en actueel zijn. We herinneren u er in dat opzicht aan dat de bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 10, § 1, 2de lid van de wet van 7 december 2016, “verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het Instituut”.

Gerelateerd