1 februari 2024

Op 1 augustus 2023 is de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden in werking getreden.  

Het Centraal register van bestuursverboden is een geautomatiseerd systeem onder het gezag van de minister van Justitie staat en dat verantwoordelijk is voor het registreren, opslaan en bijwerken van informatie met betrekking tot beslissingen over personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd.

De belangrijkste taak van het register is om de geregistreerde gegevens toegankelijk te maken, zodat overheidsdiensten en derden kunnen controleren of bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, personen belast met het dagelijks bestuur, leden van directiecomités of directieraden, raden van toezicht, vereffenaars van rechtspersonen, vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor of kandidaten voor dergelijke functies niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod.

De categorieën van geregistreerde bestuursverboden omvatten:

  • Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.
  • Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

Het register is toegankelijk voor bepaalde specifieke overheidsinstanties, waaronder de politiediensten, griffies van ondernemingsrechtbanken en notarissen, die volledig toegang hebben tot JustBan. Beperkte toegang is voorzien voor het brede publiek, om te voorkomen dat burgers onbedoeld zaken doen met kwaadwillende ondernemers. Deze beperkte toegang, gebaseerd op een specifieke geregistreerde zoekopdracht, toont alleen de naam van de veroordeelde persoon, evenals de begin- en einddata van het bestuursverbod.

De Raad van het Instituut wil de aandacht van bedrijfsrevisoren vestigen op de volgende drie punten:

  • Ten eerste worden bedrijfsrevisoren zelf rechtstreeks beoogd door deze wet in hun hoedanigheid van commissaris. In deze context zullen commissarissen waarschijnlijk vragen krijgen over JustBan.
  • Ten tweede, met betrekking tot het proces van aanvaarding van onze cliënten, zou het passend zijn om, afhankelijk van het risicoprofiel van de cliënt en het type verrichting dat wordt aangevraagd, dat het kantoor of de bedrijfsrevisor rekening houdt met de informatie die in dit register is opgenomen tijdens het proces van aanvaarding van deze cliënten door het kantoor of de bedrijfsrevisor.
  • Bovendien wil de Raad benadrukken dat bij het indienen van uittreksels uit de akten betreffende de benoeming die bestemd zijn om in het dossier van de entiteit (1) te worden opgenomen, een verklaring, behoorlijk ondertekend door de bevoegde organen van de gecontroleerde entiteit, moet worden bijgevoegd. Deze verklaring zal bevestigen dat geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Tot slot wenst de Raad nog toe te voegen dat een brief werd verstuurd naar de minister van Justitie met het verzoek om het openbare register bijgehouden door het IBR als bewijs van het ontbreken van veroordelingen bij bedrijfsrevisoren te laten dienen.

 

------------------------------------------------

(1) Het betreft voornamelijk de documenten bedoeld in de artikelen 2:8, § 1, eerste lid, 5°, a), b), c) en e), 2:9, § 1, eerste lid, 4°, a), b) en c), en 7°, 2:10, § 1, eerste lid, 4°, a), b) en c), en 7°, 2.: 11, § 1, 4°, a), b) en c), en 7°, 2:24, § 1, eerste lid, 6°, b), en § 2, eerste lid, 6°, b), 2:25, § 1, eerste lid, 3°, b), en 2:26, § 1, eerste lid, 3°, b), van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.


Gerelateerd